คะแนนผลสัมฤทธิ์ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปีการศึกษา๒๕๕๖
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔

       ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกคะแนน

*
ตรวจดูคะแนนรายโรง   (ปีการศึกษา๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ )เฉพาะป.๖ และม.๓**
username :
Password :