แบบ  บก. 111

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ค่ารถโดยสารประจำทาง)

กระทรวงศึกษาธิการ                                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

………………

 

………………

 

………………

 

………………

 

 

 

สำหรับ…………………………………………………….… ระดับ…..……

1. ค่า......................................……………………………………………….      

   จาก……………………………………………………………………

   ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

2. ค่า......................................……………………………………………….      

   จาก……………………………………………………………………

   ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

3. ค่า......................................……………………………………………….      

   จาก……………………………………………………………………

   ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

4. ค่า......................................……………………………………………….      

   จาก……………………………………………………………………

   ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน (ตัวอักษร)  (……………………………………………………………….)

 

 

 

ข้าพเจ้า …………………………………………… ขอรับรองว่ารายการจ่ายข้างต้นนี้ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน

จากผู้รับเงินได้   และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้

                                                                                                 (ลงชื่อ)………………………………. ผู้ขอเบิก

         เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ขอเบิกเพียง...........................................บาท
   (.................................................................)
       ลงชื่อ..................................ผู้ขอเบิก
     (.....................................................)
                                                                                 (…………………………………)

                                                                                             ตำแหน่ง ………………………………………

                                                       วันที่……………………………………….

เป็นไฟล์ word**เริ่มดาวน์โหลดไฟล์***