Description: KRUTX                                บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

ที่………………………………….                  วันที่.......................................

เรื่อง  ขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ

 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

                ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตได้อนุมัติให้ข้าพเจ้า พร้อมด้วย

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ไปราชการเรื่อง............................................................................................................................................................

สถานที่ไปราชการ...................................................................................................................................................
       
ตั้งแต่วันที่............................ถึงวันที่.........................................นั้น   ในการเดินทางไปราชการครั้งนี้เนื่องจาก        

¨ ไม่มีรถโดยสารประจำทาง     ¨  กรณีเร่งด่วน/จำเป็น

¨ มีสัมภาระที่จำเป็น           ¨  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................

                                ข้าพเจ้าและคณะจึงขออนุมัติใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ และเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย

                                                        ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ..2550  ดังนี้

                ¸ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว        ¸  รถยนต์ส่วนตัว       หมายเลขทะเบียน……………………………...............

รวมระยะทาง ไป กลับ ..............................กิโลเมตร              

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                                                        (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขออนุมัติ

      (.............................................)

ตำแหน่ง.........................................

 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

                ความเห็น...............................................................................................................................

 

                (ลงชื่อ)..........................................รอง ผอ.สพป.

      (.................................................)

                  ....................................................................

 

 

คำสั่ง   อนุมัติ       ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)..............................................ผู้อนุมัติ

                               (.........................................)

โหลดไฟล์เป็นword   **เริ่มดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้**                                       ตำแหน่ง..............................................................