แบบ  บก. 111

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (รถราชการ)

                                    กระทรวงศึกษาธิการ                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วัน เดือน ปี

รายละเอียด

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

 

………………

 

………………

 

………………

 

 

สำหรับ…………………………………………………….… ระดับ…..……

1. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง    (ใบเสร็จรับเงิน..............ฉบับ)

     จาก........................................……………………………………..

     ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

2. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง    (ใบเสร็จรับเงิน..............ฉบับ)

     จาก........................................……………………………………..

     ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

3. ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง    (ใบเสร็จรับเงิน..............ฉบับ)

     จาก........................................……………………………………..

     ถึง…………………………………………………...(ไป-กลับเป็นเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน (ตัวอักษร)  (……………………………………………………………….)

 

 

 

 

                     ข้าพเจ้า …………………………………………… ขอรับรองว่ารายการจ่ายข้างต้นนี้  ข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานราชการโดยแท้

         เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
ขอเบิกเพียง..........................................บาท
       (………………………………………….)
       ลงชื่อ..................................ผู้ขอเบิก
     (.....................................................)

                                                                                                 (ลงชื่อ)………………………………. ผู้ขอเบิก

                                                                                 (…………………………………)

                                                                                             ตำแหน่ง ………………………………………

โหลดไฟล์ word  ***เริ่มต้นดาวน์โหลดไฟล์***                                                                  วันที่……………………………………….