สัญญายืมเงิน เลขที่/2557..

ยื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 วันครบกำหนด...

ข้าพเจ้า ............................................................ ตำแหน่ง ............................................................. สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์ ขอยืมเงินจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเป็น...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

รายการ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

(ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจำนวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามรายการและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)

 

 

รวมเป็นเงิน ( )

 

 

ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั้ง เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ส่งใช้ภายในกำหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือภายใน........ วัน นับตั้งแต่ วันที่รับเงิน

นับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับมาถึง ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามกำหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จำนวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้วนได้ทันที

(ลงชื่อ)...ผู้ยืม

(.............................................)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรอนุมัติให้ยืมตามใบยืมฉบับนี้ได้ จำนวน ............................บาท (.....................................................................)

(ลงชื่อ)..เจ้าหน้าที่

(..)

อนุมัติให้ยืมตามเงื่อนไขข้างต้น เป็นเงินจำนวน ...................................บาท (.....................................................................................................)

(ลงชื่อ).ผู้อนุมัติ

(...)

 

ใบรับเงิน

ได้รับเงินยืมจำนวน ......................................บาท (..............................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...ผู้ยืม

(........................................)

วันที่ .........................

 

 

 

 

รายการส่งใช้เงินยืม

ครั้งที่

วันเดือนปี

รายการส่งใช้

คงค้าง

ลายมือชื่อผู้รับ

ใบสำคัญเลขที่

เงินสดหรือใบสำคัญ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการยืมเงินราชการ

โครงการ .........................................................................................................

สถานที่ฝึกอบรม / ไปราชการที่ ....................................................................................................

----------------------------------------

บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/ไปราชการ จำนวน.........................คน

1. ค่าอาหาร ....................................................... อัตรา ............... บาท ...........มื้อ... เป็นเงิน ................. บาท

 

2. ค่าอาหาร........................................................ อัตรา ..................บาท ...........มื้อ เป็นเงิน ................. บาท

 

3. ค่าสถานที่ในการอบรม ............. วันๆละ.............................บาท เป็นเงิน ................ บาท

 

4. ค่าตอบแทนวิทยากร ........................ชม.ๆละ.......................บาท จำนวน .......................คน เป็นเงิน ................ บาท

 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุให้ชัดเจน)......................................................................................... เป็นเงิน .................. บาท

 

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุให้ชัดเจน)......................................................................................... เป็นเงิน .................. บาท

 

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุให้ชัดเจน)......................................................................................... เป็นเงิน .................. บาท

(ขอถัวจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจำนวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามรายการและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................... บาท

รวมเงิน (ตัวอักษร) ....................................................................................................

 

 

(ลงชื่อ).ผู้ประมาณการ

โหลดเป็นไฟล์ word **ดาวโหลดเดี๋ยวนี้**

 
(................................................)