แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

1.	ข้าพเจ้า..............................................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................................................
2.	ขอเบิกเงินค่ารักษาของ
	ตนเอง
	คู่สมรส ชื่อ........................................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................................
	บิดา    ชื่อ........................................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................................
	มารดา  ชื่อ........................................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................................
	บุตร    ชื่อ........................................................................เลขประจำตัวประชาชน.................................................................
เกิดเมื่อ.................................................................เป็นบุตรลำดับที่.....................
 ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ป่วยเป็นโรค......................................................................................................................................................................................................
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ชื่อสถานพยาบาล)...........................................................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตั้งแต่วันที่..................................................................................................ถึงวันที่
.....................................................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น.................................................................................................................บาท
(............................................................................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จำนวน..............ฉบับ
3.	ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ตามสิทธิ      เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น
 เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย
เป็นเงิน..........................................................บาท (..................................................................................................................................)และ
(1) ข้าพเจ้า     	 ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจากทางราชการ
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
(2) ..........ข้าพเจ้า	 ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น แต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับต่ำกว่า
สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น

โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่อง พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น