ส่วนที่ 2

      หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                    แบบ 8708

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ…..........................………….…..ที่ ..………………………..

 

ลำดับ

 

ชื่อ-สกุล

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

รวม

 

ลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน

 

วันเดือนปี

ที่รับเงิน

 

หมายเหตุ

ค่า

เบี้ยเลี้ยง

ค่าเช่า

ที่พัก

ค่า

พาหนะ

ค่า

ใช้จ่ายอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

 

 

 

 

 

ตามสัญญายืมเงินเลขที่…….

ลงวันที่………………………………

 

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร) …..............................................................................

 

  (ลงชื่อ)…………………………….ผู้จ่ายเงิน

.........................................)

ตำแหน่ง…...........................................

 

 

 

 

สัญญายืมเงินเลขที่……...............………………….ลงวันที่…................................                                                    ส่วนที่ 1

ชื่อผู้ยืม….....................................จำนวนเงิน…………..……………..……บาท                                                  แบบ 8708

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ที่ทำการ…สพป.บุรีรัมย์ เขต 4…………………..

วันที่……..เดือน…........……..…..…..………..

เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

                   ตามคำสั่ง / บันทึก ที่……………………………………………….….ลงวันที่…………………………………ได้อนุมัติให้    

  ข้าพเจ้า…................................................................………...ตำแหน่ง…................................................................………

โรงเรียน.........................................................................................สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4     พร้อม......................................................................................................................................................................................................

เดินทางไปปฏิบัติราชการเรื่อง….............................................................................................................................................................

โดยออกเดินทางจาก

บ้านพัก        สำนักงาน        ประเทศไทย       ตั้งแต่วันที่…...  เดือน ….................…….…........…… เวลา…...........……...

และกลับถึง    บ้านพัก      สำนักงาน      ประเทศไทย     วันที่…….....เดือน…………….....………….... เวลา…………....…....

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้……….…วัน……..…….ชั่วโมง

                   ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ       ข้าพเจ้า          คณะเดินทาง     ดังนี้

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ประเภท……………….……. จำนวน…………วัน                                   รวม………………………..…..บาท

ค่าเช่าที่พัก            ประเภท….................   จำนวน……..……วัน                                    รวม…………………..………..บาท

ค่าพาหนะ  (  ค่ารถโดยสาร ค่าชดเชยพาหนะ ก.ม.ละ 4 บาท   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงฯ  ) รวม…………...........………..บาท

 ค่าใช้จ่ายอื่น ……………………………………………………………………………                    รวม……………………………..บาท

 …………… ……………………………………………………………………………                                 รวม……………………...……..บาท

                                                                                                 รวมเงินทั้งสิ้น……..….………..บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)……………….………………………………………………………………..

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  รายงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย   จำนวน……………..….ฉบับ

  รวมทั้งจำนวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

(ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ขอรับเงิน

                    (.........................................)

              ตำแหน่ง…......................................

หน้า 2

 

คำอนุมัติ

               ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้องแล้ว เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้

 

 

(ลงชื่อ)……………………………

    (.......................................................)

ตำแหน่ง   ....................................................................

วันที่………………………….

              

               อนุมัติให้จ่ายได้

 

 

 

ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน…….....…………………….บาท (..................................................)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

 

(ลงชื่อ)…………………………..ผู้รับเงิน                    (ลงชื่อ)…………………………….ผู้จ่ายเงิน

                        (…...............................)                            ..............................)

                ตำแหน่ง…........................................                       ตำแหน่ง .....................................................

ตามสัญญายืมเงินเลขที่............. ลงวันที่…..................

หมายเหตุ  (ระบุรายละเอียดการเดินทาง)

1. กรณีเดินทางออกจากบ้านพัก (ระบุ) บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ตำบล.............อำเภอ............จังหวัด........................

          2. กรณีเดินทางด้วยรถส่วนตัว   หมายเลขทะเบียนรถ….........................…รวมระยะทาง ไป-กลับ......................กิโลเมตร

          3.กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงในอัตราต่างกัน ให้ระบุรายละเอียดการเบิกแต่ละคน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

ดาวน์โหลดไฟล์นี้เป็น word    **เริ่มดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้**

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..