ใบสำคัญรับเงิน

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

วันที่เดือน....

 

ข้าพเจ้า.............................................. ที่อยู่ ................................................................

ถนน.-ตำบล/แขวง.......... ...อำเภอ/เขต....................จังหวัด........................

ได้รับเงินจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้

 

รายการ

จำนวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเงิน

 

 

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)................................................................

 

 

ลงชื่อ.ผู้รับเงิน

(.)

 

ลงชื่อ.ผู้จ่ายเงิน

(............................................)