User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4


การติดตามการใช้ DLTVโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 08 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 20 ครั้ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ มีศึกษานิเทศก์ใหม่เพิ่มอีก ๗ ท่าน 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 05 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 15 คร้ัง 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน(อบรมPrimary data)   


อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในอำเภอนาโพธิ์ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 18 มิถุนายน 2561** 
อ่านแล้ว : 71 คร้ัง
      ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่สนั  
 
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ     
โพสเมื่อวันที่่  18 กรกฎาคม 2561** อ่าน  :  47 ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ

  !รองผู้อำนวยการเขตฯ  

การนิเทศโรงเรียนประชารัฐ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 32 คร้ัง
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---


ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับครั้งที่๓ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 79 คร้ัง
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง
การอบรม Primary data ปี ๒๕๖๑  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
     สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดอบรมระบบข
  *หน้าเว็บของโรงเรียน/กลุ่มงานในเขต**
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อวันที่่  18 กรกฎาคม 2561** อ่าน  :  47 ครั้ง
  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)

   1**เรื่อง :  ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระบบดูแลนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนอน ฯ
โดย :โรงเรียนอนุบาลคูเมืองจำนวนครั้งที่อ่าน  : 1  ครั้ง
   2**เรื่อง :  ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ของทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 14
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ของท ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านหนองปลาแดกจำนวนครั้งที่อ่าน  : 6  ครั้ง
   3**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
โดย :โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยจำนวนครั้งที่อ่าน  : 0  ครั้ง
   4**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
โดย :โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยจำนวนครั้งที่อ่าน  : 3  ครั้ง
   5**เรื่อง : 
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
โดย :โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวยจำนวนครั้งที่อ่าน  : 1  ครั้ง
    <กำหนดการประชุม/อบรม>
 

    

  
  **user+pass : ระบบ Primary
       * adminโรงเรียน*
    *รหัสsmis*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  * โรงเรียนประชารัฐ
 โรงเรียน Wireless Solution
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    53916   ครั้ง
  # วันนี้            122        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      30       ครั้ง
  # เดือนนี้        2209      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  422    ครั้ง
แบบฟอร์มการเงิน
มุมดาวน์โหลด
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**


  คู่มือการสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตฯ ปี ๖๑โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ    โหลด 20 ครั้ง

  ตรวจสอบอาหารกลางวันโดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ    โหลด 20 ครั้ง

  ตรวจสอบอาหารกลางวันโดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ    โหลด 16 ครั้ง

  หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนโดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 28 ครั้ง

  แนวดำเนินการศูนย์แกนนำนักธุรกิจน้อยโดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 26 ครั้ง

  ประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓โดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 232 ครั้ง

  รูปแบบของโครงการโดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 253 ครั้ง

77-en  ดาวโหลด Program CPU Zโดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 291 ครั้ง

  แนวทางการปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับโดย : โรงเรียนบ้านดงยายเภา    โหลด 563 ครั้ง

  แบบรายงานเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดย : โรงเรียนบ้านหนองแคน    โหลด 860 ครั้ง

  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต  
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 3112
120
               
 Untitled Document