User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4


การอบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : ครั้ง การจัดนิทรรศการขยะที่ชุมแพ 
โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โพสเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : คร้ัง 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
การนิเทศโรงเรียนประชารัฐ   


การดำเนินการสอบโครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๑ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : คร้ัง
     คณะกรรมการได้เข้ามานิเทศ ติดตามและ  
 
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ     
โพสเมื่อวันที่่  22 พฤษภาคม 2561** อ่าน  :  ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ

  !รองผู้อำนวยการเขตฯ

การจัดการขยะ(ทดสอบระบบ) 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : คร้ัง
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด


ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับครั้งที่๓ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561** 
อ่านแล้ว : คร้ัง
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง
ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับ  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
     ทดสอบการขึ้นข่าวเป็นเรื่องของโรงเ
 
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อวันที่่  22 พฤษภาคม 2561** อ่าน  :  ครั้ง
    **Obecmailทุกคน**
  ---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)

   1**เรื่อง :  ทดสอบการขึ้นข่าวขอระบบครับ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบการขึ้นข่าวเป็นเรื่องของโรงเ ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 2  ครั้ง
   2**เรื่อง :  ทดสอบอัลบั้ม set
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบจ้า ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 4  ครั้ง
   3**เรื่อง :  test
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : testtesysgsegaeg ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 2  ครั้ง
   4**เรื่อง :  ครูจิ๋ม
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ทดสอบครับ ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 1  ครั้ง
   5**เรื่อง :  นิเทศการเตรียมสอบโอเน็ต
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวขัววันท ฯ
โดย :โรงเรียนจุุฬางกูรวิทยาจำนวนครั้งที่อ่าน  : 3  ครั้ง
**ดาวน์โหลดเอกสารคณิตศาสตร์**
(ครูโต้ง)
     ** ป.๖
     **ม.๓
 
 

    

  
  **เว็บวัดผลสพป.บร.4**
    **เว็บประกันสพป.บร.4**
    **user+pass : ระบบ Primary
    *รหัสsmis*
    *งบไกลก้งวล*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
 

  * โรงเรียนต้นแบบต่างๆ
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  * โรงเรียนประชารัฐ
 โรงเรียน Wireless Solution
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    51121   ครั้ง
  # วันนี้            26        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      39       ครั้ง
  # เดือนนี้        455      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  315    ครั้ง
แบบฟอร์มการเงิน
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**
มุมดาวน์โหลด
  แนวดำเนินการศูนย์แกนนำนักธุรกิจน้อยโหลด 3 ครั้ง
  ประชากรวัยเรียนที่เกิด พ.ศ. ๒๕๕๓โหลด 201 ครั้ง
  รูปแบบของโครงการโหลด 224 ครั้ง
77-en  ดาวโหลด Program CPU Zโหลด 263 ครั้ง
  แนวทางการปฏิบัติการศึกษาภาคบังคับโหลด 524 ครั้ง
  แบบรายงานเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโหลด 794 ครั้ง


  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต  
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 31120
120
 Untitled Document