ผู้ที่่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประกอบไปด้วย
        @ ผู้บริหาร   จำนวน       159   คน
      @ รองผู้อำนวยการ    จำนวน      4  คน
      @ ครู     1084  คน
รวมทั้งสิ้น 1247 คน