ผู้ที่่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประกอบไปด้วย
        @ ผู้บริหาร   จำนวน       160   คน
      @ รองผู้อำนวยการ    จำนวน      1  คน
      @ ครู     980  คน
รวมทั้งสิ้น 1141 คน