ที่
ภาพ
ชื่อ-สกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
1
นางพรรณทิพย์ กะวัง
สพป.บร.4 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
081-7907721
2
นายสุนันท์ พวงโต
สพป.บร.4 กลุ่มส่งเสริมการัดการศึกษา
0819673827
3
นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
สพป.บร.4 หน่วยตรวจสอบภายใน
093-1215659
4
พรสวัสดิ์ อาษากิจ
สพป.บร.4 กลุ่มนโยบายและแผน
0895788610
5
อุทยาน ปิตามาตา
สพป.บร.4 กลุ่มนิเทศฯ
0819995948
6
นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
สพป.บร.4 กลุ่มอำนวยการ
0804646885
7
นายเล็ง พยุงแสนกุล
สพป.บร.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0817609445
8
นางศรีอรุณ วิชชาพิน
สพป.บร.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล
0895806399
รายการข้อมูล  [Page : 1/1] Goto:[1]