ที่
ภาพ
ชื่อ-สกุล
เพศ
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์
 
นางพรรณทิพย์ กะวัง
หญิง
สพป.บร.4 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
081-7907721
นายสุนันท์ พวงโต
ชาย
สพป.บร.4 กลุ่มส่งเสริมการัดการศึกษา
0819673827
นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
หญิง
สพป.บร.4 หน่วยตรวจสอบภายใน
093-1215659
พรสวัสดิ์ อาษากิจ
ชาย
สพป.บร.4 กลุ่มนโยบายและแผน
0895788610
นายพนม ศรีนอก
ชาย
สพป.บร.4 กลุ่มนิเทศฯ
0945309421
นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
หญิง
สพป.บร.4 กลุ่มอำนวยการ
0804646885
นายเล็ง พยุงแสนกุล
ชาย
สพป.บร.4 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
0817609445
รายการข้อมูล  [Page : 1/1] Goto:[1]