ศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง : ผอ.สพป.บร.4 
วิทยฐานะ :  ชำนาญการการพิเศษ     สาขาที่ได้รับ : บริหารการศึกษา
 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า      วิชาเอก  : บริหารการศึกษา    
ที่อยู่ : บ้านพักที่อำเภอพุทไธสง
เกิดวันที่ :  7 เดือน กรกฎาคม   พ.ศ 2503 อายุ : 58  ปี   3   เดือน  15   วัน
     วันที่บรรจุครั้งแรก :  3 เดือน มกราคม  พ.ศ 2526           อายุงาน : 35    ปี: 9  เดือน   19   วัน   
 
 e-Mail : Sukda201444@gm     เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0623289951