ศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง : ผอ.สพป.บร.4 
วิทยฐานะ :  ชำนาญการการพิเศษ     สาขาที่ได้รับ : บริหารการศึกษา
 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า      วิชาเอก  : บริหารการศึกษา    
ที่อยู่ :  พุทไธสง
เกิดวันที่ :  1 เดือน มกราคม   พ.ศ 2500 อายุ : 61  ปี   5   เดือน  21   วัน
     วันที่บรรจุครั้งแรก :  1 เดือน มกราคม  พ.ศ 2522           อายุงาน : 39    ปี: 5  เดือน   21   วัน   
 
 e-Mail :  xxxxxxxx     เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0933983118