นายเรืองเดช ทองศรี ตำแหน่ง : รองผอ.สพป.บร.4 
วิทยฐานะ :  ชำนาญการการพิเศษ     สาขาที่ได้รับ : บริหารการศึกษา
 วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า      วิชาเอก  : บริหารการศึกษา    
ที่อยู่ : สุรินทร์
เกิดวันที่ :  17 เดือน มีนาคม   พ.ศ 2499 อายุ : 62  ปี   3   เดือน  5   วัน
     วันที่บรรจุครั้งแรก :  16 เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2512           อายุงาน : 48    ปี: 8  เดือน   6   วัน   
 
 e-Mail :  xxxxx     เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  089 717199