ค้นหาชื่อผู้บริหาร : ค้นหาผู้บริหารโดยใช้ชื่อโรงเรียน :  
ที่
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์
e-Mail
 
1
นางสุคนธ์ ไปนาวะดี
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
0899492811
sukhon-buriram@hot
2
วิฑูรย์ สีแดง
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
0856306796
32510
3
ไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
0934193592
PHAIROTTHIPCHOI9@
4
สุทิน พาโคกทม
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
081-9764
50,290
5
นายสุพจน์ ฝาคำ
โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
0872412999
50,290
6
เปรียญ พรมไธสง
โรงเรียนบ้านหนองการะโก
0903706878
51,170
7
สมภาร กุลสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
09-0242-9191
8
สมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
โรงเรียนวัดสิริมงคล
0892831505
9
นางเบญจวรรณ อุไรรัตน์
โรงเรียนบ้านสระกุด
0812650330
42330
10
นายสมพร ศิลาไสล
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
0611609224
43,800
11
นายอรรถพล สระสงคราม
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
084-9599831
45000
12
ประคองณัฐ แสนสนาม
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
0632398935
40,100
13
ว่าที่ พ.ต.สงวน นนท์ธีระโชติ
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
0621982353
bankomosoonschool
14
ชนะพล มะลิเลิศ
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
0857649646
24,930
15
ทานิน จันทะขาล
โรงเรียนวัดวนาสันต์
0899473325
37200
16
นางพัชรีย์ ฉวีวัฒน์
โรงเรียนบ้านนาลาว
0810693296
patcharee.c 1972@gmail.com
17
นายปกครอง แสนมณี
โรงเรียนบ้านจิก
0902577891
53,950
18
พุฒิพงศ์ มนตรีโพธิ์
โรงเรียนบ้านสตึก
0818792494
66960
19
วัชร์จิโรจน์ กระจ่างวงศ์
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
088-5910663
50290
20
สุขุม วรรณวิจิตร
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
0844785123
49,420
21
สุรพงษ์ สุวรรณ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
0879582585
22
จรัส พรดีมา
โรงเรียนบ้านหัวขัว
0817256639
46760
23
ชวลิต ชูทรัพย์
โรงเรียนบ้านชุมแสง
0878680956
24
ชาญยุทธ นาเจริญ
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
081-9664031
55,570
25
ณรงค์ วรรณวิจิตร
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
0895786518
43,080
รายการข้อมูล  [Page : 1/7] Goto:[1]234567