ผู้ที่่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญประกอบไปด้วย
        @ ผู้บริหาร   จำนวน       2   คน
      @ รองผู้อำนวยการ    จำนวน      0  คน
      @ ครู     2  คน
รวมทั้งสิ้น 4 คน