จำนวนบุคลากรทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 
บุคลากรสายสำนักงาน
บุคลากรสายโรงเรียน
 
 *  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา   1     คน     1      ญ 0      *  ผอ.โรงเรียน       172 คน     ช 141     ญ  31   
* รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา    1   คน   1   หญิง  0   รอง ผอ.โรงเรียน   9คน      7     ญ  2  
 ผอ.กลุ่มงาน                     7   คน     4   ญ  * ครู                        1570 คน      564     ญ  1006  
*  ศึกษานิเทศก์(ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)  15  คน     8   ญ  7 * ครผู้ช่วย               85  คน      38     ญ  47  
*  บคุลากรอื่นตามมาตรา38 ค(2)
        (ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)            32  คน     8   ญ  24
* พนักงานราชการ    65 คน       19     ญ  46
* ครูอัตราจ้าง            76 คน       23     ญ  53
 
 *  ลูกจ้างประจำ                             5   คน    5   ญ  0 *  ครูธุรการ               73  คน       22     ญ  51  
 *  ลูกจ้างชั่วคราว                         11   คน    3   ญ  8 *  ครูพี่เลี้ยง              93   คน       28     ญ  65  
     เพศชาย 30 คน          เพศหญิง 42คน
รวมบุคลากรสายสำนักงาน   72       คน
*  นักการภารโรง+ลุกจ้างประจำ    176       คน        171     ญ  5  
         รวมเพศชาย 1013   คน   รวมเพศหญิง 1306 คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน     2319      คน
 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น   2391      คน
 
วิทยฐานะ
(สายสำนักงาน)
วิทยฐานะ
(สายสถานศึกษา)
 
 * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน     0        คน   * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน        1  คน  
 * เชี่ยวชาญ                    จำนวน      0        คน   * เชี่ยวชาญ                   จำนวน         3   คน  
 * ชำนาญการพิเศษ         จำนวน      23        คน   * ชำนาญการพิเศษ        จำนวน         1231   คน  
     
         
         
 
# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป  23  คน

# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 1235 คน  แยกเป็นสาขา(สายสถานศึกษา)
           
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงาน
                
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละโรงเรียน
           
 
     


ศน.สนิท เกไธสง