จำนวนบุคลากรทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 
บุคลากรสายสำนักงาน
บุคลากรสายโรงเรียน
 
 *  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา   1     คน     1      ญ 0      *  ผอ.โรงเรียน       172 คน     ช 139     ญ  33   
* รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา    0   คน   0   หญิง  0   รอง ผอ.โรงเรียน   5คน      3     ญ  2  
 ผอ.กลุ่มงาน                     8   คน     4   ญ  * ครู                        1456 คน      514     ญ  942  
*  ศึกษานิเทศก์(ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)  14  คน     7   ญ  7 * ครผู้ช่วย               153  คน      54     ญ  99  
*  บคุลากรอื่นตามมาตรา38 ค(2)
        (ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)            30  คน     8   ญ  22
* พนักงานราชการ    66 คน       17     ญ  49
* ครูอัตราจ้าง            95 คน       29     ญ  66
 
 *  ลูกจ้างประจำ                             4   คน    4   ญ  0 *  ครูธุรการ               78  คน       27     ญ  51  
 *  ลูกจ้างชั่วคราว                         9   คน    3   ญ  6 *  ครูพี่เลี้ยง              94   คน       30     ญ  64  
     เพศชาย 27 คน          เพศหญิง 39คน
รวมบุคลากรสายสำนักงาน   66       คน
*  นักการภารโรง+ลุกจ้างประจำ    172       คน        165     ญ  7  
         รวมเพศชาย 978   คน   รวมเพศหญิง 1313 คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน     2291      คน
 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น   2357      คน
 
วิทยฐานะ
(สายสำนักงาน)
วิทยฐานะ
(สายสถานศึกษา)
 
 * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน     0        คน   * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน        0  คน  
 * เชี่ยวชาญ                    จำนวน      0        คน   * เชี่ยวชาญ                   จำนวน         4   คน  
 * ชำนาญการพิเศษ         จำนวน      21        คน   * ชำนาญการพิเศษ        จำนวน         1162   คน  
     
         
         
 
# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป  21  คน

# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 1166 คน  แยกเป็นสาขา(สายสถานศึกษา)
           
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงาน
                
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละโรงเรียน
           
 
     


ศน.สนิท เกไธสง