จำนวนบุคลากรทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 
บุคลากรสายสำนักงาน
บุคลากรสายโรงเรียน
 
 *  ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา   1     คน     1      ญ 0      *  ผอ.โรงเรียน       175 คน     ช 141     ญ  34   
* รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา    0   คน   0   หญิง  0   รอง ผอ.โรงเรียน   5คน      3     ญ  2  
 ผอ.กลุ่มงาน                     8   คน     4   ญ  * ครู                        1443 คน      505     ญ  938  
*  ศึกษานิเทศก์(ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)  13  คน     7   ญ  6 * ครผู้ช่วย               172  คน      56     ญ  116  
*  บคุลากรอื่นตามมาตรา38 ค(2)
        (ไม่รวม ผอ.กลุ่ม)            29  คน     9   ญ  20
* พนักงานราชการ    69 คน       17     ญ  52
* ครูอัตราจ้าง            102 คน       31     ญ  71
 
 *  ลูกจ้างประจำ                             4   คน    4   ญ  0 *  ครูธุรการ               71  คน       24     ญ  47  
 *  ลูกจ้างชั่วคราว                         12   คน    3   ญ  9 *  ครูพี่เลี้ยง              99   คน       30     ญ  69  
     เพศชาย 28 คน          เพศหญิง 39คน
รวมบุคลากรสายสำนักงาน   67       คน
*  นักการภารโรง+ลุกจ้างประจำ    176       คน        168     ญ  8  
         รวมเพศชาย 975   คน   รวมเพศหญิง 1337 คน
รวมบุคลากรในโรงเรียน     2312      คน
 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น   2379      คน
 
วิทยฐานะ
(สายสำนักงาน)
วิทยฐานะ
(สายสถานศึกษา)
 
 * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน     0        คน   * เชี่ยวชาญพิเศษ           จำนวน        0  คน  
 * เชี่ยวชาญ                    จำนวน      0        คน   * เชี่ยวชาญ                   จำนวน         4   คน  
 * ชำนาญการพิเศษ         จำนวน      22        คน   * ชำนาญการพิเศษ        จำนวน         1133   คน  
     
         
         
 
# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป  22  คน

# วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป 1137 คน  แยกเป็นสาขา(สายสถานศึกษา)
           
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน ในสำนักงาน
                
  @ เลือกดูบุคลากรแต่ละโรงเรียน
           
 
     


ศน.สนิท เกไธสง