กรุณาเลือกเขตพื้นที่
สำหรับเขตที่กรอกข้อมูลวันที่ 2 ก.ค.57ขอให้ดำเนินการใหม่เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์

แบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ โรงเรียน ปี พ.ศ.ที่ได้รับ จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิฯ สพฐ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ที่เสียและยัง
สามารถซ่อมแซมได้
เครื่องเล่นDVDที่ใช้งานได้(เครื่อง) ระบบขยายสัญญาณไปยัง
ห้องเรียนใช้ได้(ห้อง)
การใช้ในการเรียนการสอน จำนวนอุปกรณ์การต้องการเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะอื่นๆ หมายเหตุ
จานรับ
สัญญาณ
(ชุด)
เครื่องรับ
สัญญาณ
(เครื่อง)
ทีวี
(เครื่อง)
จานรับฯ
(ชุด)
เครื่องรับฯ
(เครื่อง)
ทีวี
(เครื่อง)
จานรับฯ
(ชุด)
เครื่องรับฯ
(เครื่อง)
ทีวี
(เครื่อง)
ไม่ได้ใช้งาน (ใส่เลข 0) ใช้สอน
ซ่อมเสริม
(ช.ม./สัปดาห์)
การใช้ใน
การเรียน การสอน
(ช.ม./
สัปดาห์)
จานรับ
สัญญาณ
(ชุด)
เครื่องรับ
สัญญาณ
(เครื่อง)
ทีวี
(เครื่อง)
ขยายสัญญาณ
ไปห้องเรียน
(ห้อง)
ระบบ
eDLTV (ห้อง)
Off line
1 บ้านกอกโคกวิทยา   2549  1  6  6  1  4  5  0  4  1  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0    
2 บ้านโคกใหญ่   2547  1  6  5  0  0  5  0  0  0  0  0  0  5  20  1  6  3  3  0    
3 บ้านจิก   2548  1  6  10  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  0  1    
4 บ้านโสกแต้   2549  1  6  6  1  6  3  0  0  0  0  6  1  5  25  0  0  3  0  0    
5 อนุบาลคูเมือง   2547  1  12  12  1  12  12  1  12  12  2  12  1  2  1  1  12  16  16  16    
6 บ้านคูบอน   2547  1  6  6  1  3  3  0  0  0  0  3  1  5  20  3  3  3  3  0    
7 บ้านหนองติ้ว   2548  2  9  18  0  0  0  2  9  18  0  0  1  5  20  1  3  0  3  0    
8 บ้านปะคำดง   2548  1  6  6  0  0  6  0  0  0  0  6  0  0  0  1  6  0  6  6    
9 บ้านโนนเจริญ   2553  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  6  1  20  60  0  0  0  0  0    
10 วัดบ้านสำราญราษฎร์   2550  1  6  6  0  0  0  1  6  6  0  0  1  10  0  2  6  6  0  2    
11 บ้านหนองดุม   2550  1  6  6  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  6  6  6  6  เครื่องรับไม่แน่ใจว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่เพราะไม่มีสัญญาณจากจานดาวเทียมเลยไม่สามารถเช็คได้  
12 บ้านหนองตาด   2546  1  6  12  0  0  6  1  6  6  0  8  0  0  3  1  6  6  8  8  -  -
13 บ้านหนองบัว   2546  0  3  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  6  1  0    
14 บ้านตูม   2547  1  6  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  7  7  1  0    
15 บ้านหนองกระทุ่ม   2553  1  6  12  1  6  10  1  0  2  0  1  1  10  10  0  0  0  0  0    
16 บ้านปะคำสำโรง   2550  1  6  6  0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  3  0  0    
17 บ้านสวายสอ   2551  1  6  6  1  3  3  1  3  0  0  0  0  0  0  1  3  4  6  6  อยากให้เจ้าหน้าที่ได้มาสำรวจการใช้งานได้ของเครื่องรับสัญญาณ และติดตั้งให้มีการใช้งานได้ตามปกติ เพราะเครื่องแม่ที่ใช้กระจายสัญญาณ ใช้การไม่ได้ เลยไม่ได้นำมาใช้ในการเรียนการสอน  
18 บ้านโนนกลาง   2553  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  15  0  0  0  0  0    
19 บ้านโนนเพกา   2549  1  6  12  1  6  6  0  0  6  0  0  1  150  150  0  0  0  0  0    
20 บ้านแพ   2548  1  6  12  0  0  12  0  6  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะ เพียงแต่ต้องซ่อมเครื่องรับฯ และจานฯ และติดตั้งใหม่ก็คงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะ
21 บ้านหนองนางดำ   2548  1  6  12  1  6  8  0  0  0  0  1  1  5  15  0  0  0  0  0  -  -
22 วัดบ้านเบาน้อย   2548  1  6  12  1  6  10  0  0  0  0  1  1  18  0  0  0  0  0  0    
23 บ้านวังปลัด   2550  1  6  11  1  6  11  0  0  0  1  9  1  0  175  1  0  7  0  1  ทางโรงเรียนอยากได้ทีวี LCD เพื่อความทันสมัยและการใช้งานที่ดีกว่าปัจจุบัน เนื่องจากทางโรงเรียนใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ ใช้เรียนเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550  
24 บ้านหนองขุนพรม   2549  1  6  6  1  4  6  0  2  0  0  6  1  0  25  0  2  0  0  0    
25 บ้านหนองบัวแดง   2549  1  6  12  1  6  7  0  0  5  0  6  1  5  20  0  0  5  2  0    
26 บ้านดงย่อ   2549  1  10  10  1  10  10  0  0  1  0  4  1  15  0  0  0  1  3  0    
27 บ้านเขว้า   2555  1  6  10  1  0  10  0  6  0  0  6  1  2  5  0  6  6  6  10    
28 บ้านโจด   2553  1  6  6  0  0  5  1  0  1  0  0  0  0  0  1  6  1  6  6  การบริการหลังจากติดตั้งไม่ได้รับความสะดวก  
29 วัดบ้านปะเคียบ   2555  2  9  18  2  8  18  0  1  0  0  15  1  5  0  0  0  0  0  1  ไม่มี  
30 บ้านสระขี้ตุ่น   2552  1  6  6  0  0  6  1  6  6  2  0    0  2  1  6  6  1  1  ต้องการทีวีหน้าจอLCD เพื่อความทันสมัยน่าสนใจเรียนมากขึ้น  
31 บ้านพรสำราญ   2554  1  5  10  1  0  7  0  5  3  0  0  0  0  5  0  5  0  5  5    
32 วัดบัวทอง   2549  1  9  15  1  7  14  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ไม่มีสัญญาณ โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมได้ อยากให้เจ้สหน้าที่เข้ามาดูแลอุปกรณ์  
33 บ้านโนนยานาง   2548  1  4  4  1  4  4  1  4  4  0  0  0  0  0  1  4  4  1  1    
34 บ้านหนองขวาง   2550  1  6  6  1  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  7  0    
35 ไตรคามศรีอนุสรณ์   2554  1  6  12  1  6  8  0  0  0  3  6  1  5  30  0  0  6  0  0    
36 บ้านสระปะคำถาวร   2554  1  6  6  0  0  5  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
37 บ้านสระบัว   2550  1  3  12  0  0  0  1  3  0  0  0  0  0  0  1  3  6  0  0    
38 บ้านดงเค็ง   2548  1  6  12  1  3  8  0  0  0  0  0  1  25  25  0  3  0  0  0  ควรจัดบริการออกตรวจเยี่ยม ซ่อมบำรุงอุปกรณ์  
39 บ้านหนองหว้า   2549  6  6  6  0  2  1  1  2  2  0  1  1  5  5  4  2  3  5  5    
40 ชุมชนบ้านหนองขมาร   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  10  0  1  5  0  0  0  0  10    
41 บ้านหนองไทร   2549  1  5  10  1  5  10  0  0  0  0  7  0  0  5  0  0  0  0  0    
42 บ้านคูบัว   2551  1  10  10  0  0  0  1  10  10  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    โรงเรียนไม่ได้จัดการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
43 วัดบ้านโนนมาลัย   2554  1  6  12  0  0  12  1  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
44 บ้านโศกนาคท่าม่วง   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
45 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)   2553  1  6  6  0  0  0  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
46 บ้านหนองรัก   2548  1  6  7  1  0  4  0  6  3  0  4  1  5  20  0  6  2  2  2    
47 บ้านตาหล่ำ   2553  1  6  6  0  0  6  1  0  0  0  6  0  0  0  1  8  2  8  8  ต้องการให้มีฝ่ายติดต่อสำหรับการบำรุงดูแลรักษาหากมีปัญหาในการใช้งาน  
48 บ้านสาวเอ้   2543  1  6  12  1  0  5  0  0  0  0  2  0  0  0  0  6  7  9  11    
49 บ้านหินเหล็กไฟ   2553  2  9  18  0  0  18  2  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
50 วัดโพธิ์   2555  1  6  12  1  5  11  0  1  1  0  6  1  5  20  0  0  0  0  0    
51 บ้านบุ่งเบา   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  9  1  5  10  0  0  0  0  0    
52 บ้านข่อย   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  6  1  5  10  0  0  0  0  0    
53 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)   2552  1  5  5  1  5  5  0  0  0  0  5  1  10  10  0  0  0  0  0    
54 วัดสุวรรณาราม   2555  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  1  2  5  0  0  0  3  0    
55 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)   2550  1  1  11  1  1  8  0  0  0  0  8  1  15  0  0  0  0  0  9    
56 บ้านเพียแก้ว   2551  0  0  12  0  0  12  0  0  0  0  6  0  0  25  0  0  0  0  0    
57 วัดเทพรังสรรค์   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  6  1  12  12  1  2  0  2  1  ทีวีควรมีหน้าจอกว่างกว่านี้ครับ  
58 บ้านดอนตูม   2554  1  6  6  1  5  5  0  0  0  0  5  0  5  100  0  1  1  0  0  ควรมีใบงานครบทุกกลุ่มสาระและทุกชั้น เหมือนในทีวีอยู่ในแผ่นซีดีด้วย  
59 บ้านยางนกคู่   2554  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  0  15  0  0  2  2  1    
60 บ้านแคน   2554  1  6  11  1  6  11  1  0  0  0  6  0  5  12  1  3  3  3  3    
61 วัดสระบัว   2553  1  1  6  1  1  6  0  0  0  0  3  1  6  6  0  0  0  0  0    
62 วัดธรรมประสิทธิ์   2554  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  0  20  20  0  0  0  0  0    
63 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์   2555  1  6  6  0  0  6  1  6  0  0  6  0  0  20  0  0  0  0  0    
64 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)   2554  1  1  6  1  1  6  0  0  1  0  6  0  2  10  0  0  0  0  1    
65 วัดท่าเยี่ยม   2551  2  9  18  2  6  18  0  3  0  0  9  1  5  10  0  3  0  0  3  สัญญานเสียงของระดับประถมส่งเสียงเบากว่าของระดับมัธยมมาก ปรับสุดแล้วก็ดังไม่มาก ทดสอบประถมทุกห้องเป็นเหมือนกัน  
66 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)   2555  1  6  12  1  3  11  0  0  0  0  11  1  22  22  0  0  1  0  0  ระบบเสียงการรับสัญญาณไม่ดังเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนได้ยินเสียงไม่ชัดเจน หรือบางคร้งไม่ได้ยินเสียงเลย จำนวนห้องที่ใช้เรียน 11 ห้อง สอนซ่อมเสริมห้องละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ส่วนใช้ในการเรียนการสอน ใช้ 11 ห้อง ห้องละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  
67 วัดหงษ์   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  1  12  12  1  2  6  6  1    
68 วัดวงษ์วารี   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  1  5  10  0  0  0  0  0  -  -
69 บ้านซาดศึกษา   2555  1  6  12  1  6  11  0  0  1  0  7  1  6  6  0  0  0  0  0    
70 วัดวรดิษฐ์   2555  1  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  6  6  โรงเรียนยังไม่ได้รับการติดตั้งสัญญาณ จึงไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
71 ชุมชนบ้านหายโศก   2555  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  3  12  1  3  3  3  2  สำหรับ ม.ต้น และประมาณการนักเรียนเพิ่มเติม  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
72 บ้านดอน   2553  1  6  12  1  6  12  0  2  0  0  6  1  8  30  1  4  0  2  0  ขอให้ขยายเวลาในการเริ่มต้นออกอากาศตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป  
73 บ้านกระสัง   2555  1  6  12  1  6  10  0  0  2  0  6  1  5  0  1  5  5  0  0    
74 บ้านหนองปุน   2553  2  9  18  1  6  13  1  3  5  0  3  1  3  4  1  5  8  12  1  อยากให้ทำระบบให้ใหม่  
75 บ้านหนองยาง-หนองจาน   2553  1  6  6  0  6  4  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0    
76 บ้านหญ้าคา   2551  1  6  6  1  4  6  0  2  0  0  4  0  0  6  0  0  0  0  6  ขอทีวี LCD ขนาดใหญ่ 7 เครื่อง เพื่อให็สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถพ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์ได้  
77 บ้านตามา   2549  1  6  11  1  2  6  0  4  5  0  2  1  0  25  0  6  6  0  0    
78 บ้านชุมแสง   2553  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0    
79 บ้านโคกสิงห์   2548  2  9  18  2  0  13  0  9  5  5  0  0  0  0  0  9  5  2  11  ควรมีช่างมาดูแลปรับปรุงระบบสัญญาณให้ใช้งานได้ดี  
80 บ้านสระกุด   2550  3  9  19  3  0  18  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
81 บ้านเสม็ด   2548  1  6  12  0  0  3  0  0  0  0  6  1  30  150  3  3  6  3  3  1. ความีกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเป็นระยะรวมทั้งนิเทศติดตามจากผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ควรมีค่าในการจัดการและดูแลระบบ  
82 บ้านหนองหัวควาย   2551  1  6  6  1  6  6  0  6  6  0  6  1  5  25  2  12  12  9  12    
83 ชุมชนบ้านดอนมนต์   2555  1  6  6  1  4  6  1  2  0  0  0  1  12  0  1  3  0  6  9    
84 บ้านนาลาว   2549  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  8  1  20  0  0  0  0  0  1    
85 บ้านละกอ   2545  1  6  6  1  2  2  0  1  0  0  6  1  1  5  1  4  5  1  0    
86 บ้านกุดน้ำขุ่น   2553  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
87 บ้านท่าเรือ   2551  1  6  12  0  0  11  1  6  11  0  0  1  5  0  1  6  0  6  0    
88 บ้านท่าม่วง   2550  2  4  21  4  4  21  0  0  0  0  0  1  5  10  0  0  0  0  0    
89 บ้านสำโรงพิมาน   2553  1  6  6  1  5  4  0  1  2  1  6  0  0  0  0  2  2  2  1    
90 บ้านโนนยาง   2550  1  7  10  1  0  5  1  7  5  0  0  0  0  3  1  7  5  0  0    
91 บ้านโนนธาตุ   2548  1  6  6  1  4  6  0  2  0  0  6  0  0  10  0  3  0  0  0  -  -
92 บ้านหนองครก   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  8  1  4  8  0  0  0  0  0    
93 บ้านทุ่งวัง   2552  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  6  1  2  0  1  6  6  8  6  ควรมีการบันทึกการสอนเพื่อสอนทบทวนและสอนย้อนหลังได้ ในกรณีที่มีกิจกรรมการสอนไม่ตรงกัน  
94 บ้านหนองแวง   2554  2  9  18  2  0  18  0  9  0  0  6  1  5  0  1  3  0  3  1    
95 บ้านสระกอไทร   2555  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  0  25  0  0  0  0  0    
96 บ้านดงยายเภา   2549  3  14  18  3  2  18  0  0  0  0  2  1  1  25  0  6  11  2  11    
97 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  18  1  6  6  3  6  10  10  0    
98 บ้านหนองม่วง   2542  1  6  6  0  0  4  1  0  4  0  6  0  0  0  1  6  4  4  2    
99 บ้านหัวช้าง   2548  1  9  9  1  0  2  0  0  0  0  11  1  1  5  1  9  9  11  0  อยากให้มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ไปยังโรงอาหาร และอาคารต่างๆที่ใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
100 บ้านโคกก่อง   2550  1  6  12  1  5  12  0  1  0  0  12  0  6  10  0  1  0  0  6  อยากได้ทีวีLCD. ขนาดประมาณ40นิ้วเพื่อให้สามารถรับชมได้อย่างชัดเจนและควรจัดให้มีผู้ดูแลซ่อมบำรุงในระดับเขตจะดีเป็นอย่างยิ่ง  
101 บ้านหนองบัวเจ้าป่า   2555  1  1  12  1  1  12  0  0  0  1  8  1  5  25  0  0  0  0  0    
102 บ้านเมืองแก   2549  1  9  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  14  14  0    
103 บ้านหนองเชือก   2549  1  9  18  1  0  10  0  9  8  0  0  0  0  0  0  9  8  1  1    
104 บ้านหนองปลาแดก   2549  1  1  6  0  0  3  1  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
105 บ้านหนองนกเกรียน   2555  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  0  0  0  0  2  9  2  2  2  ได้รับอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ จาน จอ แต่ไม่ได้รับการติดตั้งให้ใช้งาน  
106 บ้านหนองดุม   2548  1  6  12  1  3  6  0  0  0  0  6  0  0  0  0  3  6  6  1    
107 บ้านร่อนทอง   2547  1  6  20  1  0  6  0  0  0  0  3  1  5  5  4  12  12  4  12    
108 บ้านเสม็ด   2554  1  12  12  1  1  12  0  0  0  12  6  1  5  10  0  0  0  1  0  ขยายไปอาคารเรียนอนุบาล  
109 บ้านขาม   2553  1  6  10  1  6  10  0  0  0  0  6  1  0  30  0  0  0  0  0  เป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครูและครูที่สอนไม่ตรงกับกลุ่มสาระได้ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้  
110 บ้านปรือเกียน   2553  1  6  8  1  3  4  0  0  0  0  0  0  0  25  1  8  8  0  8    
111 บ้านหนองน้ำขุ่น   2553  1  15  15  0  15  15  1  15  15  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
112 บ้านจะหลวย   2549  1  6  6  1  1  0  0  0  6  0  0  0  0  30  1  1  8  8  8    1.ขอจอทีวีขนาด 42 นิ้ว 8 เครื่อง เนื้่องจากจอรุ่นเก่าจอเล็กมองไม่ชัดเจน ไม่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
113 บ้านกระทุ่ม   2552  1  12  12  0  12  12  0  0  0  0  9  0  0  5  1  0  0  0  0    
114 บ้านโคกสุพรรณ   2553  2  2  8  2  2  8  0  0  0  0  6  1  5  15  1  2  6  6  6    
115 บ้านสตึก   2548  1  6  24  1  0  17  1  5  7  0  8  1  1  5  1  5  0  19  0    
116 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  1  9  1  18  50  1  1  4  2  1    
117 บ้านยางน้ำใส   2549  1  6  6  1  6  5  0  0  0  1  6  0  0  25  0  0  0  0  0    
118 บ้านคูขาด   2552  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  9  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0
119 บ้านตาโหงก   2549  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  0  0  25  0  0  2  2  0  -ปรับปรุงระบบให้ใช้งานได้ -ระบบสัญญาณขัดข้อง  
120 บ้านหนองแคน   2548  1  6  12  0  0  12  1  6  0  0  0  0  0  0  1  6  0  1  1    
121 บ้านพงแขม   2553  1  6  6  1  6  6  1  0  0  0  6  0  3  3  1  2  2  2  0    
122 บ้านปลัดมุม   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  1  1  1  6  1  3  3  3  3  ต้องการให้มีการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบประจำโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบอาจจะขัดข้องในบางครั้ง และสัญญาณไม่มี  
123 บ้านปากช่องสนามชัย   2545  1  6  12  1  6  11  0  1  1  0  8  0  0  5  0  0  0  0  0    
124 ชุมชนบ้านสะแก   2554  1  6  12  1  6  12  1  6  0  0  8  0  0  0  0  0  0  0  0  เหตุไม่สามารถใช้จัดการเรียนการเนื่องจากรับสัญญานไม่ได้  
125 บ้านโนนค้อ   2553  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  1  5  20  0  0  0  0  0    
126 วัดบ้านพลับ   2551  1  6  8  1  6  7  0  0  1  0  8  0  6  12  0  0  2  1  2    
127 บ้านโคกเมือง   2555  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  8  1  5  5  0  0  0  0  0    
128 บ้านโนนสมบูรณ์   2549  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  8  8  1    เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมใช้งานไม่ได้ ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถใช้ในการเรียนการสอนและสอนซ่อมเสริมได้
129 บ้านหนองใหญ่   2554  1  6  12  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  0  1  12  18  18  3  เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ และน่าจะมีคู่มือการใช้งานให้  
130 บ้านหนองกับ   2545  1  6  12  1  6  10  0  0  2  0  10  0  5  5  0  0  0  0  0    เครื่องรับสัญญาณปกติเสีย 4 เครื่อง เมื่อเดือนพฤษภาคม2557 รร.ได้เดินการซ่อมแซมเองแล้ว 4 เครื่อง เลยทำให้เครื่องรับสัญญาณใช้ได้ทุกทั้ง 6 เครื่อง
131 บ้านหนองไผ่   2553  1  6  8  1  6  8  0  0  0  0  0  1  5  10  0  2  2  0  1    
132 วัดบ้านสวายตางวน   2554  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  0  0  0  0  0  0  0  0    
133 วัดฤาษีสถิต   2554  1  6  12  1  4  12  0  2  0  0  4  0  0  5  0  2  0  3  3    
134 บ้านโคกกุง   2549  2  9  18  0  0  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
135 วัดโพธิ์ชัย   2553  1  6  1  0  0  0  1  6  1  0  0  0  0  0  1  6  6  6  6    
136 วัดสิริมงคล   2553  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
137 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  11  0  12  15  2  4  6  4  15    ระบบ eDlTV Off line ระดับประถมจำนวน 12 ห้อง ระดับมัธยมศึกษา 1-3 จำนวน 3 ห้อง
138 วัดบุปผาราม   2552  1  5  5  1  5  5  0  0  0  0  4  1  3  5  0  0  0  0  0    
139 บ้านโศกกะฐิน   2548  1  10  10  0  0  5  1  10  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
140 วัดท่าเรียบ   2549  2  9  18  2  0  17  0  9  1  0  0  0  0  0  1  9  0  9  3    
141 วัดพนมวัน   2553  1  6  6  0  0  0  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
142 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)   2549  1  6  12  1  0  12  0  6  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0    
143 อมรสิริสามัคคี   2549  2  9  15  2  0  15  0  9  0  0  15  1  1  3  0  0  0  0  1    ในส่วนของเครื่องรับสัญญาณ จะเสียตรงที่ภาคจ่ายไฟของเครื่อง
144 วัดสระทอง   2549  1  6  6  1  4  4  0  0  0  0  6  0  10  15  0  4  4  2  2    
145 วัดทรงสุวรรณ   2548  1  9  9  0  0  0  1  9  9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
146 วัดธาตุ   2553  1  6  6  1  0  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  0  -  -
147 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)   2554  1  5  5  1  5  5  0  0  0  0  5  0  0  0  0  2  2  2  0    
148 สามัคคีเทพอำนวย   2554  1  6  6  0  4  4  0  4  4  0  0  0  0  0  1  2  2  2  1    
149 ชุมชนบ้านนาแพง   2548  2  8  16  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  8  16  0  0    
150 วัดชัยสมพร   2551  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
151 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง   2548  1  6  12  1  3  7  0  3  5  0  0  1  5  10  0  3  3  6  2    
152 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)   2554  2  9  18  2  9  18  0  0  0  0  18  1  10  10  0  0  0  0  0    
153 วัดสมณาวาส   2549  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  0  1  0  60  0  0  0  0  0    
154 บ้านโนนไฮ   2549  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  30  60  0  0  0  0  0    
155 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)   2553  1  6  6  1  4  6  0  2  0  1  4  0  5  0  0  2  0  3  0    
156 บ้านหนองเรือ   2553  1  6  6  1  3  6  0  3  0  0  6  1  10  20  0  3  0  0  0    
157 วัดสุคันธารมย์วัดสุคันธารมย์   2553  1  6  12  1  3  8  0  0  4  0  3  0  5  15  1  5  8  5  0    
158 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)   2551  1  6  6  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  4  1    
159 วัดอิสาณ   2553  1  6  10  1  5  10  0  0  0  0  6  1  0  25  0  0  0  0  0    
160 วัดชายอรัญ   2553  1  3  6  0  0  0  1  6  3  0  6  0  0  0  1  6  6  0  0  เวลาในการออกอากาศนั้นทางโรงเรียนไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรายการได้เพราะว่าจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นนั้นนั่งเรียนแบบคละชั้นคือระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสองจำนวนหนึ่งห้องระดับชั้น ป.1,2,3=1 ห้อง และ ป.4,5,6 = 1 ห้อง ยุ่งยากต่อการจัดการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศนั้นได้  ถ้าเป็นไปได้น่าจะจัดการเรียนการสอนแบบครูครบชั้นโดยมอบหมายให้ครูประจำชั้นแต่ละระดับชั้นเป็นผู้ควบคุมการจัดการเรียนการสอนตามรายการออกอากาศ และหรือบันทึกก้อนความรู้ไว้ในห้องควบคุมสามารถเปิดใช้บริการในห้องควบคุมได้เลยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลตลอดระยะการจัดการเรียนการสอนทุกๆกลุ่มสาระ
161 บ้านกอกดอนพยอม   2555  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  0  5  0  0  0  0  0    
162 บ้านทองหลาง   2547  1  6  7  1  3  3  0  3  3  3  6  1  1  2  1  6  6  6  6    
163 วัดพลสุวรรณ   2552  1  6  6  1  4  4  0  2  2  0  0  1  0  60  0  2  2  0  0    
164 วัดเทพประดิษฐ์   1  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  0  30  168  0  0  0  0  0    
165 วัดเทพรังษี   2548  1  6  6  1  0  6  0  6  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0    
166 วัดสระจันทร์   2547  1  6  12  1  6  12  0  0  0  0  12  1  9  40  1  1  1  0  0    
167 บ้านกม.ศูนย์   2549  1  6  6  1  0  2  1  6  4  0  4  1  4  5  0  0  4  2  1    
168 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)   2549  1  6  12  1  6  8  0  0  4  0  6  0  0  0  0  0  0  2  0    
169 บ้านหนองไผ่   2554  0  3  6  0  2  4  0  0  0  0  1  1  2  12  1  1  6  6  6    
170 วัดไพรงาม   2553  1  6  6  0  6  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  จานรับสัญญาณของโรงเรียนถูกย้ายเนื่องจากซ่อมแซมอาคารเรียน แล้วไม่ได้ติดตั้งอีก เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีผู้ชำนนาญเรื่องการติดตั้ง  
171 วัดศรีสุนทร   2550  1  6  6  0  0  6  0  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1    
172 จุฬางกูรวิทยา   2554  1  6  6  1  1  4  0  5  0  0  6  1  6  10  0  5  2  0  1  ปีการศึกษา 2557 ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ HD ได้  
173 วัดหลักศิลา   2553  1  6  6  1  6  6  0  0  0  6  6  1  5  5  0  0  0  0  0    
174 อนุบาลแคนดง   2548  1  6  12  0  6  12  1  6  12  0  0  0  0  18  1  6  12  0  0    
175 บ้านหนองการะโก   2554  1  7  14  0  0  5  1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0    
176 วัดราษฏร์สามัคคี   2548  1  6  12  0  0  10  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  2  12  8    
177 บ้านยางทะเล   2556  1  1  12  1  1  12  0  0  0  0  9  0  0  0  0  0  0  0  0    
178 บ้านโนนกลาง   2549  1  6  12  0  0  12  1  6  12  0  0  0  0  18  0  0  0  0  0    
179 บ้านกระทุ่มเครือ   2553  1  6  12  1  0  12  0  6  0  0  0  0  0  0  0  3  3  3  3  ควรส่งแผนการสอนให้้โรเรียนปลายทางได้ศึกษาเพื่อเตรียมการศึกษาตั้งแต่ต้นเทอม และควรเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมด้วย  การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถือได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนที่ขาดสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทำให้เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนปลายทาง
180 บ้านดงพลอง   2547  1  6  12  0  0  12  1  6  12  0  1  1  5  10  1  6  0  6  0    
181 บ้านป่าหนาม   2553  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  10  25  0  2  2  2  1    
182 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี   2548  1  12  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  8  2  8  -  
183 บ้านขามพิมาย   2549  1  1  8  1  1  8  0  0  0  0  1  1  5  1  0  0  0  0  0  -  -
184 บ้านสระบัว   2553  1  6  12  0  0  12  0  0  0  0  12  0  0  0  1  6  0  12  6    
185 บ้านซาดหัวหนองแคน   2553  1  1  11  1  1  11  0  0  0  0  11  1  50  90  0  0  0  0  0    
186 บ้านหนองสรวง   2548  1  6  6  0  0  3  1  0  0  0  6  0  0  0  1  6  3  6  6    
187 บ้านงิ้ว   2551  1  6  6  1  0  6  1  6  0  0  6  0  0  0  0  6  0  6  6    
188 บ้านตะแบงสามัคคี   2553  1  6  6  0  0  0  1  6  6  0  0  0  0  0  1  8  8  8  8  เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ทางโรงเรียนมีความจำเป็นสต้องใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
189 บ้านปอแดง   2547  1  6  6  1  6  6  0  0  0  0  6  1  10  25  0  0  0  0  0    
190 บ้านขี้เหล็ก   2550  1  6  6  1  6  6  0  0  0  1  6  1  5  20  1  2  2  2  0    
191 บ้านหนองหญ้าคา   48  1  9  9  1  3  6  0  6  3  0  3  1  45  162  1  2  2  2  9    
192 บ้านโคกสว่าง   2551  1  6  12  0  0  6  1  6  6  0  0  0  0  0  1  6  0  0  0    
193 บ้านหัวฝาย   2549  2  9  18  2  0  10  0  9  8  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  ต้องการช่างมาตรวจเช็คเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ