แบบฟอร์มส่งข้อมูลโรงเรียนที่มีเน็ตความเร็วต่ำ
และมีความประสงจะใช้ DLIT แบบ อ๊อฟไลน์
 
 
 ปิดระบบแล้วครับขอให้ผู้มีรายชื่อ
ตามข้างล่างนี้ให้เข้ารับการอบรมในวันที่ 12 พ.ค. 60
ที่ อาคารประชุม สพป.บร. ๔
    
ลงทะเบียน 08.00 เป็นต้นไป
ลำดับชื่อโรงเรียนเปิดสอนถึงชั้นเข้าอบรมคนที่๑เข้าอบรมคนที่๒
1 สามัคคีเทพอำนวย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายอะนันท์ คณะกูล นายธวัชชัย ทินนะรัมย์
2 โรงเรียนวัดชายอรัญ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวอรุณี จิตสม
3 บ้านหัวช้าง เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายเมธากฤษ สมบังใด นายธานิทร์ แสดรัมย์
4 วัดเทพรังสรรค์ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายนพดล จำปาศรี
5 โรงเรียนบ้านโจด เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายวิษณุ ปิ่นรัตนกูล นางสายฝน พลอาษา
6 วัดวรดิษฐ์ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวยุวรีย์ ห่อไธสง
7 ไตรคามศรีอนุสรณ์ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางสาวมะลิวัลย์ โคตรนุกูล นางวไลลักษณ์ ชาติประเสริฐ
8 วัดท่าเรียบ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางนิติยา เพ็งพาจร
9 บ้านขาม เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวธวัลรัตน์ ยวงรัมย์
10 บ้านดงย่อ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางรัมณีย์ ลิ้มอุบัติตระกูล นางสาวสุภาณี มาฤทธิ์
11 บ้านหนองขุนพรม เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายโชคอนันต์ เทพบัณฑิตย์
12 บ้านแพ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์
13 โรงเรียนบ้านปะคำดง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางอาริยา อริยอัครพงษ์
14 โรงเรียนวัดสิริมงคล เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายอนุวัฒน์ เม็งไธสง
15 วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางจุไรรัตน์ จันทะขาล นางศศิร์อร เดชาปภากร
16 บ้านแดง(สหราษฎรวิทยา) เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางวณัชญา จำปาศรี
17 บ้านหนองหว้า เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวสิริรัตน์ เหลือหลาย
18 วัดศรีสุนทร เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาววิไลวรรณ กัณหา
19 วัดพนมวัน เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายชุมพร บุญภา
20 วัดโพธิ์ชัย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางพรรณธิพา ปะวรรณะ นายคนองเดช เบ็ญขุนทศ
21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายพรศักดิ์ จงเกษี
22 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายกลวัชร อินทราชา นางสาวนิตยา เพชรทอง
23 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายคณินณัฏฐ์ รอดจันทึก
24 วัดบ้านเบาน้อย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายวชิระ. จันทร์เพชร
25 วัดบ้านปะเคียบ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางสำเนียง ประนัดศรี นางสาวโสรญา. ยวงรัมย์
26 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายพัฒนา จันทร์พลงาม
27 บ้านหนองครก เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายปรัชญาณ พวงธรรม
28 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายสัญชัย มาลี นางสาวทองหัน กิจไธสง
29 บ้านหนองขวาง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายสุดเฉลียว ยืนยั่ง นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสน
30 โรงเรียนบ้านวังปลัด เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวศกุนิชญ์ บุญครอบ นางสาวจรัลนิชย์ พิมพา
31 บ้านสำโรงพิมาน เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวชนกนันท์ ว่องไว
32 โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายเกียรติศักดิ์ แถวนาชุม
33 โรงเรียนบ้านสระกุด เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายนที สุริปะ
34 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายสิทธิพร ชัญถาวร
35 บ้านกม.ศูนย์ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางกฤติกา นนท์ธีระโชติ นางสาวพรรษพร ศรีจันทร์
36 บ้านหนองนกเกรียน เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางจันทร์ฉาย ท่อนทอง นายพร พรมบุตร
37 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางมะลิวัลย์ จงเพียร นายสถิตย์ อุ่นรัมย์
38 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวเพ็ญศิริ บุตรศรีภูมิ
39 อมรสิริสามัคคี เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายหัสดิน เป็นนวล
40 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายปิยะพงษ์ สมศรี
41 บ้านสวายสอ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายสุรพงษ์ แก้วกูล
42 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวคณิศร จูงาม
43 บ้านตามา เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์
44 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายประยงค์ วรรณคำ
45 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางสายรุ้ง สอนรัมย์
46 บ้านจิก เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายชุติเทพ ทองเรือง
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายสุพันธ์ ชัยศรี
48 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายพยับ ไชยส
49 บ้านสาวเอ้ เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายพยับ ไชยสง
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายชิตษณุ จีระออน
51 บ้านหนองหัวควาย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายสิทธิพร ชัญถาวร นางสาวเจนจิรา สระแก้ว
52 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางกานดา วิระกา นางเพชรรัตน์ สายแสงจันทร์
53 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายทองสูณ บัวมาตย์
54 วัดเทพประดิษฐ์ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายชัชวาล ศรีรัง
55 บ้านโนนสมบูรณ์ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายธัชพล ขุมทอง
56 บ้านหนองแคน เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายธวัช หยาดไธสง
57 บ้านข่ย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ ปฐมพงษ์ อรุณฌรจน์
58 บ้านข่อย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ ปฐมพงษ์ อรุณฌรจน์
59 บ้านหนองยางหนองจาน เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายนที น่วมเปี่ยมใหญ่ นายกิตติพงษ์ ชะบัวรัมย์
60 โรงเรียนบ้านโคกเมือง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายเจริญ เครือแวงมนต
61 บ้านกระสัง เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายภาดล ทาไธสง
62 บ้านหนองม่วง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายแสงชัย อธิพัฒน์พลากร
63 บ้านหญ้าคา เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นายรักชาติ ไชยบำรุง
64 บ้านปากช่องสนามชัย เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางฐิติรักษ์ โสภาอดุลย์สิริ
65 บ้านปลัดมุม เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายกิตติภัทท์ ดงวัง
66 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสารภี สงวนนาม
67 บ้านดงพลอง เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางรศิญา หาจันทร์
68 โรงเรียนบ้านหัวฝาย เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นายศิริชัย จันทะขาล
69 บ้านยางน้ำใส เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสาวภาณุมาส บุญมา
70 บ้านละกอ เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางสุวรรณี ชิณภา
71 บ้านนาลาว เปิดสอนถึงชั้นป.๖ นางจุติมาพร เชียงกา
72 ชุมชนบ้านหนองขมาร เปิดสอนถึงชั้นม.๓ นางสาวศุภิสรา เทนไธสง