โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งผู้บริหารว่างในขณะนี้ประกอบด้วย
      
   
  
  
  
  
  
  209
  
  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
  โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
  โรงเรียนบ้านคูบอน
  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
  โรงเรียนทุ่งวัง(โคกอะโตด)
  โรงเรียนบ้านโนนตาล
  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
  โรงเรียนบ้านปะคำดง
  โรงเรียนบ้านป่าหนาม
  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
  โรงเรียนบ้านสระปะคำ
  โรงเรียนบ้านสวายสอ
  โรงเรียนบ้านสาวเอ้
  โรงเรียนบ้านโสกแต้
  โรงเรียนบ้านหนองแคน
  โรงเรียนบ้านหนองสรวง
  โรงเรียนวัดชายอรัญ
  โรงเรียนวัดเทพรังษี
  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  โรงเรียนวัดไพรงาม