โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งผู้บริหารว่างในขณะนี้ประกอบด้วย
      
   
  
  
  
  
  
  209
  
  โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
  โรงเรียนบ้านคูขาด
  โรงเรียนทุ่งวัง(โคกอะโตด)
  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
  โรงเรียนบ้านโนนยานาง
  โรงเรียนบ้านโนนไฮ
  โรงเรียนบ้านปรือเกวียน
  โรงเรียนบ้านแพ
  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
  โรงเรียนบ้านโสกแต้
  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
  โรงเรียนบ้านหนองเรือ
  โรงเรียนบ้านหนองสรวง
  โรงเรียนวัดชายอรัญ
  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์์
  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
  โรงเรียนวัดศรีสุนทร