เวทคณิตประจำเดือนมกราคม 2560
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่ทำได
จำนวนนักเรียนที่ทำไม่ได
 
ป.1
832
417
341
 
ป.2
957
563
368
ป.3
998
548
398
ป.4
1019
633
288
ป.5
1004
572
322
ป.6
907
587
271
ม.1
310
172
138
ม.2
336
193
146
ม.3
327
202
132
รวม
6690
3887
2404
   
    เลือกดูเป็นรายโรงเรียน