เวทคณิตประจำเดือนมกราคม 2560
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่ทำได
จำนวนนักเรียนที่ทำไม่ได
 
ป.1
837
422
341
 
ป.2
964
570
368
ป.3
1003
553
398
ป.4
1025
639
288
ป.5
1010
577
322
ป.6
912
592
271
ม.1
310
172
138
ม.2
336
193
146
ม.3
327
202
132
รวม
6724
3920
2404
   
    เลือกดูเป็นรายโรงเรียน