เวทคณิตประจำเดือนมกราคม 2560
 
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียนที่ทำได
จำนวนนักเรียนที่ทำไม่ได
 
ป.1
822
411
337
 
ป.2
947
559
362
ป.3
989
543
394
ป.4
1010
624
288
ป.5
992
563
320
ป.6
898
578
271
ม.1
310
172
138
ม.2
336
193
146
ม.3
327
202
132
รวม
6631
3845
2388
   
    เลือกดูเป็นรายโรงเรียน