กำหนดการประชุม/อบรม/จัดกิจกรรม   โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  
คลิกชื่อเรื่องดูรายละเอียด
ที่
เรื่องประชุม/อบรม
วันเดือนปีที่ประชุม/อบรม  เวลา
สถานที
สถิติผู้เข้าอ่าน (ครั้ง)
1 วันที่ 25 เดือน สิงหาคม ปี 2561   เริ่มเวลา 08.30 น.
ถึงวันที่  25  เดือน  สิงหาคม ปี 2561
เพลาเพลิน
16
2 วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม ปี 2561   เริ่มเวลา 08.30 น.
ถึงวันที่  23  เดือน  กรกฎาคม ปี 2561
เพลาเพลิน
20
3 วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม ปี 2561   เริ่มเวลา 08.30
ถึงวันที่  27  เดือน  กรกฎาคม ปี 2561
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
20
4 วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม ปี 2561   เริ่มเวลา 08.30
ถึงวันที่  21  เดือน  กรกฎาคม ปี 2561
ห้องประชุม สพป.บร.4
23
5 วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2561   เริ่มเวลา 08.00
ถึงวันที่  19  เดือน  กรกฎาคม ปี 2561
ห้องประชุม สพป.บร.๔
26

เพิ่มกำหนดการประชุม /อบรม /จัดกิจกรรม