เอกสารติวเตอร์ ป.๖ (ครูโต้ง)
 
 

๑. O-NET คณิตฯ ป.๖ ๖ชั่วโมง(word)

๒. อบรมครู O-NET ป.๖ ส่่วนที่ ๑

๓. อบรมครู O-NET ป.๖ ส่่วนที่ ๒