คู่มืออบรม pisa 17-18 กรกฎาคม 2558
ณ วิทลายาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจไทยรักไทยพทไธสง
 
 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่นี่