ค้นหาโดยชื่อโรงเรียน :    
ที่
ชื่อโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
 
1
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
เด็กดีมีจรรยา อาคารเรียนเด่นเป็นสง่า ศาลปู่ตาศักดิ์สิทธิ์ ซัมมิทคอร์ปอเรชั่นอุปถัมป์
2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
เรียนดี กีฬาเด่น เป็นประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
? เรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นวินัย ใจกตัญญู ?
6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
รักไทย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน
7
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ความรู้ ความดี ความสุข
8
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
เลิศคุณธรรม ล้ำวิชาการ ประสานชุมชน
9
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
ความรู้ดี มีจรรยา กีฬาเลิศ เชิดชูคุณธรรม
10
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
สุขภาพดี มีคุณธรรม วิชาการเด่น เป็นประชาธิปไตย
11
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
วิชาการดี มีคุณธรรม นำความเป็นไทย พลานามัยสมบูรณ์
12
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
เรียนดี มีวินัย ใจซื่อตรง
13
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
มาตรฐานเด่น เน้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
14
โรงเรียนบ้านกระสัง
ไม่มี
15
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยี
16
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
เน้นวิชาการ สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
17
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
วิชาการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำสังคมส่การพัฒนา
18
โรงเรียนบ้านข่อย
ความดี ความรู้ ความสุข
19
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน
20
โรงเรียนบ้านขาม
เรียนดี กีฬาด่น เน้นคุณธรรม
21
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
เน้นการเรียน เพียรรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม นำชุมชน
22
โรงเรียนบ้านเขว้า
สุขภาพดี มีคุณธรรม นำความรู้ พัฒนาสู่วิชาชีพ
23
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
24
โรงเรียนบ้านคูบอน
?การเรียนดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม นำพัฒนา?
25
โรงเรียนบ้านคูบัว
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
รายการข้อมูล  [Page : 1/8] Goto:[1]2345678 Print