ค้นหาโดยชื่อโรงเรียน :    
ที่
ชื่อโรงเรียน
วิสัยทัศน์
 
1
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยาเป็นโรงเรียนที่มุ่งวางพื้นฐานทางวิชาการให้กุลบุตรกุลธิดา เพื่อให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความกตัญญูกตเวที มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
"ภายในปี 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนักเรียนมีคุณภาพครูและบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนให้ความร่วมมือภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารงานโปร่งใส ชุมชนร่วมมือร่วมใจ นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้คู่คุณธรรม ครูชั้นนำมืออาชีพ
4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำด้านเทคโนโลยีมีคุณภาพชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ทุกองค์กร
5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
ภายในปี 2557 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานมุ่งสู่สากล ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
ภายในปี 2565 มีบรรยากาศน่าเรียนน่าอยู่ ครูและบุคลากรมืออาชีพ นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม
7
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
โรงเรียนมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
8
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนตงศิริราษฎร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครู นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
9
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความภาคภูมใจในศิลปวัฒนธรรมไทย และสมารถดำรงชีวิตในสังคมไได้อย่างมีความสุข โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
10
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลมีความรู้คู่คุณธรรมและมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยครูและบุคลากรมืออาชีพ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
11
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอ ประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้บนพื้นฐานของความเป็นไทยนักเรียนเป็นคนดี มีวินัยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขภายในปี ๒๕๕๙
12
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมตามมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ครูและบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ และความเป็นไทย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงาน
13
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
ภายในปีการศึกษา 2556 ประชากรในวัยเรียนทุกคนในเขตบริการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
14
โรงเรียนบ้านกระสัง
ภายในปี 2558 โรงเรียนบ้านกระสังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยครูและบุคลากรมืออาชีพชุมชนมีส่วนร่วม
15
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยาเป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี ครูเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น น่าอยู่ ครูได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานร่วมมือกับชุมชน
17
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ ชุมชนมีส่วนร่วม โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
18
โรงเรียนบ้านข่อย
ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านข่อยจัดการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
19
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านขามพิมาย จะจัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
20
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขามเป็นองค์กรท่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตร่วมกับชุมชน พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ท่ทันสมัยและมีคุณค่า
21
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ใฝ่การเรียนรู้ควบคู่การกีฬา นำพาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมสู่อาเซียน
22
โรงเรียนบ้านเขว้า
รอสักครู่
23
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความสามารถในการคิด การใช้ภาษาเพื่อเป็นการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ภายใต้ความร่วมมือของชุมชนโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
24
โรงเรียนบ้านคูบอน
ภายในปี 2558 นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน เต็มศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานการศึกษา มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
25
โรงเรียนบ้านคูบัว
ภายในปี 2556 นักเรียนโรงเรียนบ้านคูบัวมีคุณธรรม มีความเป็นไทย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานครูและบุคลากรมืออาชีพ โรงเรียนมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียน ชุมชนศรัทธา
รายการข้อมูล  [Page : 1/8] Goto:[1]2345678 Print