ค้นหาโดยชื่อโรงเรียน :    
ที่
ชื่อโรงเรียน
ปรัชญา
 
1
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพ
2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ (สุวิชาโน ภวํ โหติ)
5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการแสวงหา ความรู้ภายใต้วัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสังคมและตระหนักถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
สร้างคนให้มีคุณค่า ทั้งปัญญาและคุณธรรม
7
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ธํมมจารี สุขขํ เสติ (ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข)
8
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี
9
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต
10
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
สุขภาพดี มีคุณธรรม วิชาการเด่น เป็นประชาธิปไตย
11
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
ปรัชญาโรงเรียน คนล่วงทุกข์ได้ ด้วยความเพียร
12
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
"นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
13
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
ธม.มจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
14
โรงเรียนบ้านกระสัง
15
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
16
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
เน้นวิชาการ สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
17
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
วิชาการเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นำสังคมสู่การพัฒนา
18
โรงเรียนบ้านข่อย
การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
19
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
สามคฺ คานํ ตโปสุโข "ความพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสุข"
20
โรงเรียนบ้านขาม
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
21
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คุณธรรมนำหน้า การศึกษาก้าวไกล เต็มใจให้บริการ ประสานชุมชน
22
โรงเรียนบ้านเขว้า
ปัญญาเป็นเเสงสว่างในโลก
23
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
ปญฺ ญาวา พุทฺธิ สมฺปนฺโน ผู้มีปัญญาถึงพร้อมด้วยความรู้
24
โรงเรียนบ้านคูบอน
ยังไม่กรอกข้อมูล
25
โรงเรียนบ้านคูบัว
การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต
รายการข้อมูล  [Page : 1/8] Goto:[1]2345678 Print