ค้นหาโดยชื่อโรงเรียน :    
ที่
ชื่อโรงเรียน
สุภาษิต
 
1
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
ไม่มี
2
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
3
โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
ยังไม่กรอกข้อมูล
4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
( สุวิชาโน ภวํ โหติ ) ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
5
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
ปัญญา นะรานัง รัตตะนัง แปลว่า ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์
7
โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
8
โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา ( แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี )
9
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
ปัญญา ชีวิตตัง ปัชโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิติ
10
โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
11
โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
วิริเยน ทุขมจฺ เจติ คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
12
โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
ยังไม่กรอกข้อมูล
13
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
ธม.มจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
14
โรงเรียนบ้านกระสัง
ยังไม่กรอกข้อมูล
15
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา
16
โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
นตถิ ปญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
17
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
ยังไม่กรอกข้อมูล
18
โรงเรียนบ้านข่อย
ปัญญา นรานัง รัตนัง หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
19
โรงเรียนบ้านขามพิมาย
สามคฺ คานํ ตโปสุโข "ความพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสุข"
20
โรงเรียนบ้านขาม
นต ถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
21
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ปัญญาวธเนน เสยโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
22
โรงเรียนบ้านเขว้า
ปัญญาโลกสมิ ปัชโชโต ปัญญาเป็นเเสงสว่างในโลก
23
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
ปญฺญาวา พุทฺธิ สมฺปนฺโณ ผู้มีปัญญา ถึงพร้อมด้วยความรู้
24
โรงเรียนบ้านคูบอน
ยังไม่กรอกข้อมูล
25
โรงเรียนบ้านคูบัว
ปัญญา วุเธน (ปัญญาประดุจดังอาวุธ)
รายการข้อมูล  [Page : 1/8] Goto:[1]2345678 Print