เลือกกลุ่มโรงเรียนที่ต้องการทราบก่อน แล้วคลิก "go"
 
กลุ่มโรงเรียน     
กลุ่มโรงเรียนมีจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
ที่ตั้ง..ที่ทำการกลุ่มโรงเรียน คือ
ประธานกลุ่มโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการ โทรศัพท์
รองประธานกลุ่มโรงเรียน คือ วราพงษ์ พรมไธสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี โทรศัพท์ 0817254404