เลือกกลุ่มโรงเรียนที่้องการทราบก่อน แล้วคลิก "go"
 
 
กลุ่มโรงเรียน     
 
กรรมการกลุ่มโรงเรียนประกอบด้วย
1   นายบัวพันธ์ นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
2   นางนวรัตน์ ประเทืองไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านวังปลัด
3  บุญเพ็ง อินห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองกับ
4   นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
5  นางสมหมาย สุดเต้ ผู้อำนวยการ
6   วราพงษ์ พรมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
7   สุพร้อม ออมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดสระทอง
8   นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านดอน
9   นางธินิดา พิลาล้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
ที่ตั้ง..ที่ทำการกลุ่มโรงเรียน คือ
ประธานกลุ่มโรงเรียน คือ ผู้อำนวยการ โทรศัพท์
รองประธานกลุ่มโรงเรียน คือ วราพงษ์ พรมไธสง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี โทรศัพท์ 0817254404
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคือ
1   นางพรรณทิพย์ กะวัง
2   นายสุนันท์ พวงโต
3   นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
4   พรสวัสดิ์ อาษากิจ
5   นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
6   นายเล็ง พยุงแสนกุล
7   นางศรีอรุณ วิชชาพิน
8   นางพรรณทิพย์ กะวัง
9   นายสุนันท์ พวงโต
10   นางสาวจิรารัตน์ ปักษา
11   พรสวัสดิ์ อาษากิจ
12   นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
13   นายเล็ง พยุงแสนกุล
14   นางศรีอรุณ วิชชาพิน