เลือกอำเภอ และ ตำบลที่ต้องการทราบว่ามีโรงเรียนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(ตำบล) โรงเรียนใดบ้าง
 

อำเภอ มีจำนวน 2 โรงเรียน ตำบล      ตำบล มีจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
2 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์