โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร router
ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษา
สพป.บุรีรัมย์เขต ๔  มี ๓๔  โรง

๑.     อนุบาลคูเมือง

๑๘. บ้านหนองปลาแดก

๒.   บ้านหนองติ้ว

๑๙. บ้านหนองนกเกวียน

๓.    วัดบ้านเบาน้อย

๒๐. บ้านตาโหงก

๔.    วัดบ้านประเคียบ

๒๑. บ้านพงแขม

๕.    วัดบัวทอง

๒๒. บ้านปลัดมุม

๖.     บ้านหนองขวาง

๒๓. วัดบ้านพลับ

๗.    บ้านหินเหล็กไฟ

๒๔. บ้านหนองใหญ่

๘.    วัดสระบัว

๒๕. ชุมชนบ้านนาโพธิ์

๙.     วัดหงษ์

๒๖. บ้านคู

๑๐.ชุมชนบ้านหายโศก

๒๗. อมรสิริสามัคคี

๑๑.บ้นกระสัง

๒๘. ชุมชนบ้านนาแพง

๑๒.ชุมชนบ้านดอนมนต์

๒๙. บ้านหัวขัว

๑๓.บ้านทุ่งวัง

๓๐.วัดสมณาวาส

๑๔.บ้านหนองแวง

๓๑. วัดสระจันทร์

๑๕.อนุบาลสตึก

๓๒. อนบาลแคนดง

๑๖.บ้านเมืองแก

๓๓. บ้านดงพลอง

๑๗.บ้านหนองเชอก

๓๔. บ้านหัวฝาย