ปรับปรุงข้อมูลแล้ว  ระบบส่งขอมูล
 
เรื่อง***  คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดโดยย่อ  
***  ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ    
*** รายละเอียดดังไฟล์แนบ...jirarat.docx       
    ผู้ประชาสัมพนธ์  หน่วตรวจสอบภายใน     เมื่อวันที่     16 พฤศจิกายน  2560