ข่าว/ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของ กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่(สพป.บร.๔)
   1**เรื่อง :  อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในอำเภอนาโพธิ์
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 18 มิถุนายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ฯ
จำนวนครั้งที่อ่าน  : 85  
  โดย  : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ