ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 คณะทำงาน(อบรมPrimary data) 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านที่สนับสนุน โดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการฯ ที่ท่านอนุมัติให้มีการจัดอบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน (primary data)

 
 
คณะวิทยากร 
 
คณะทำงานอย่างเข้มแข็ง  
 
ผู้เข้ามาอบรมจากอำเภอสตึกและคูเมือง 
 
แนะนำ ศน.ใหม่ 
 
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่เป็นประธาน