ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

วันอาสาฬหบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย โรงเรียนบ้านท่าม่วงได้เห็นถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงได้จัดกิจกรรม เข้าวัดฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดรอบบริเวณวัด