ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์ (การสร้าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) รหัสวิชา ง 16201 ประถมศึกษาปีที่ 6