ข่าวประชาสัมพันธ์
  
 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง
 การติดตามการใช้ DLTVโรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อความข่าว/ประชาสัมพันธ์

สพฐ.มอบหมายให้โรงเรียนขนาดเล็กตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณ DLTV พร้อมอุปกรณ์ในการเปิดชมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV เพื่อจะให้โรงเรียนสำรวจความเสียหายอุปกรณ์และจะจัดงบประมาณให้เป็นค่าซ่อมและจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์ที่เสีย ยกเว้นซื้อโทรทัศน์ จำนวน ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท

 
 
โรงเรียนกอกโคกวิทยา 
 
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม  
 
โรงเรียนสวายสอ 
 
ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสวายสอ 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสนใจพิเศษ