รหัส smis  โรงเรียนในสังกัด  สพป.บร.4

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040002 บ้านโคกใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040003 บ้านจิก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040004 บ้านโสกแต้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040005 อนุบาลคูเมือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040038 บ้านดงเค็ง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040039 บ้านหนองหว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040014 บ้านตูม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040008 บ้านปะคําดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040009 บ้านโนนเจริญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040010 วัดบ้านสําราญราษฎร์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040015 บ้านหนองกระทุ่ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040011 บ้านหนองดุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040012 บ้านหนองตาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040042 บ้านคูบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040043 วัดบ้านโนนมาลัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040016 บ้านปะคําสําโรง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040017 บ้านสวายสอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040013 บ้านหนองบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040027 บ้านเขว้า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040028 บ้านโจด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040029 วัดบ้านปะเคียบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040030 บ้านสระขี้ตุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040025 บ้านหนองบัวแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040022 วัดบ้านเบาน้อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040023 บ้านวังปลัด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040018 บ้านโนนกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040019 บ้านโนนเพกา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040020 บ้านแพ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040021 บ้านหนองนางดํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040026 บ้านดงย่อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040024 บ้านหนองขุนพรม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040031 บ้านพรสําราญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040032 วัดบัวทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040033 บ้านโนนยานาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040034 บ้านหนองขวาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040046 บ้านหนองรัก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040047 บ้านตาหล่ํา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040006 บ้านคูบอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040041 บ้านหนองไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040007 บ้านหนองติ้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040048 บ้านสาวเอ้

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040036 บ้านสระปะคําถาวร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040049 บ้านหินเหล็กไฟ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ คูเมือง 31040037 บ้านสระบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040065 วัดท่าเยี่ยม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040062 วัดธรรมประสิทธิ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040061 วัดสระบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040053 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040054 วัดสุวรรณาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040067 วัดหงษ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040068 วัดวงษ์วารี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040056 บ้านเพียแก้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040057 วัดเทพรังสรรค์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040058 บ้านดอนตูม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040059 บ้านยางนกคู่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040060 บ้านแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040069 บ้านซาดศึกษา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040071 ชุมชนบ้านหายโศก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040051 บ้านบุ่งเบา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040070 วัดวรดิษฐ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040052 บ้านข่อย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040072 บ้านดอน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ พุทไธสง 31040050 วัดโพธิ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040116 บ้านสตึก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040099 บ้านหนองม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040100 บ้านหัวช้าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040101 บ้านโคกก่อง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040096 บ้านสระกอไทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040118 บ้านยางน้ําใส

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040119 บ้านคูขาด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040097 บ้านดงยายเภา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040125 ชุมชนบ้านสะแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040126 บ้านโนนค้อ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040127 วัดบ้านพลับ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040128 บ้านโคกเมือง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040087 บ้านท่าเรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040092 บ้านหนองครก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040108 บ้านร่อนทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040109 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040110 บ้านขาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040111 บ้านปรือเกียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040112 บ้านหนองน้ําขุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040113 บ้านจะหลวย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040114 บ้านกระทุ่ม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040115 บ้านโคกสุพรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040084 บ้านนาลาว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040085 บ้านละกอ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040086 บ้านกุดน้ําขุ่น

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040103 บ้านเมืองแก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040104 บ้านหนองเชือก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040123 บ้านปลัดมุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040105 บ้านหนองปลาแดก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040121 บ้านหนองแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040122 บ้านพงแขม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040120 บ้านตาโหงก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040106 บ้านหนองนกเกรียน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040107 บ้านหนองดุม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040094 บ้านทุ่งวัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040095 บ้านหนองแวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040073 บ้านกระสัง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040074 บ้านหนองปุน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040088 บ้านท่าม่วง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040090 บ้านโนนยาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040091 บ้านโนนธาตุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040076 บ้านหญ้าคา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040089 บ้านสําโรงพิมาน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040130 บ้านหนองใหญ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040131 บ้านหนองกับ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040132 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040077 บ้านตามา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040133 วัดบ้านสวายตางวน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040078 บ้านชุมแสง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040079 บ้านโคกสิงห์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040080 บ้านสระกุด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040081 บ้านเสม็ด

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ สตึก 31040082 บ้านหนองหัวควาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040138 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บํารุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040139 วัดบุปผาราม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040140 บ้านโศกกะฐิน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040151 วัดชัยสมพร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040141 วัดท่าเรียบ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040146 วัดทรงสุวรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040147 วัดธาตุ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040148 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040149 สามัคคีเทพอํานวย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040144 อมรสิริสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040142 วัดพนมวัน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040137 วัดสิริมงคล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040134 วัดฤาษีสถิต

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040135 บ้านโคกกุง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040136 วัดโพธิ์ชัย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040145 วัดสระทอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040171 วัดไพรงาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040157 บ้านหนองเรือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040172 วัดศรีสุนทร

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040158 วัดสุคันธารมย์วัดสุคันธารมย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040173 จุฬางกูรวิทยา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040174 วัดหลักศิลา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บํารุง)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040154 วัดสมณาวาส

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040155 บ้านโนนไฮ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040160 วัดอิสาณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040170 บ้านหนองไผ่

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040168 บ้านกม.ศูนย์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040163 บ้านทองหลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040167 วัดสระจันทร์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040164 วัดพลสุวรรณ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040165 วัดเทพประดิษฐ์

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040166 วัดเทพรังษี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040161 วัดชายอรัญ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 31040162 บ้านกอกดอนพยอม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040175 อนุบาลแคนดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040176 บ้านหนองการะโก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040185 บ้านสระบัว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040187 บ้านหนองสรวง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040188 บ้านงิ้ว

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040178 บ้านยางทะเล

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040179 บ้านโนนกลาง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040181 บ้านดงพลอง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040182 บ้านป่าหนาม

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040184 บ้านขามพิมาย

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040190 บ้านปอแดง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040191 บ้านขี้เหล็ก

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040192 บ้านหนองหญ้าคา

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040193 บ้านโคกสว่าง

#### สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ แคนดง 31040194 บ้านหัวฝาย