นายสนิท     เกไธสง โทร 0913605519
 
   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ
 
   หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีการศึกษา
 
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
      ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ม.มหาสารคาม
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4