จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 30/เมษายน/2560
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 0  คน  หญิง   0 คน  รวม   0 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  835 คน  หญิง   779 คน  รวม  1614 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 835   คน  หญิง  = 779   คน  รวม  1614    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1273 คน  หญิง   1136 คน  รวม  2409 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1625 คน  หญิง  1422 คน  รวม  3047  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1460 คน  หญิง  1456 คน  รวม  2916 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1738 คน  หญิง   1528 คน  รวม  3266 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1781 คน  หญิง   1554 คน  รวม  3335 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1756 คน  หญิง   1592 คน  รวม  3348 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9633      คน หญิง  8688  คน   รวม   18321คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  0 คน  หญิง   0 คน  รวม  0 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  252 คน  หญิง   264 คน  รวม  516 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  546 คน  หญิง   441 คน  รวม  987 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   798      คน หญิง  705  คน   รวม   1503คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11266      คน หญิง  10172  คน   รวม   21438คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)