จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 23/กรกฎาคม/2561
   * ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ชาย 22  คน  หญิง  31 คน  รวม   53 คน
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 660  คน  หญิง  588 คน  รวม   1248 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  734 คน  หญิง   642 คน  รวม  1376 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 1416   คน  หญิง  = 1261   คน  รวม  2677    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1106 คน  หญิง   1046 คน  รวม  2152 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1357 คน  หญิง  1221 คน  รวม  2578  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1682 คน  หญิง  1470 คน  รวม  3152 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1470 คน  หญิง   1479 คน  รวม  2949 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1708 คน  หญิง   1520 คน  รวม  3228 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1773 คน  หญิง   1562 คน  รวม  3335 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9096      คน หญิง  8298  คน   รวม   17394คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  224 คน  หญิง   150 คน  รวม  374 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  213 คน  หญิง   174 คน  รวม  387 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  378 คน  หญิง   347 คน  รวม  725 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   815      คน หญิง  671  คน   รวม   1486คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11327      คน หญิง  10230  คน   รวม   21557คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)