จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 21/ตุลาคม/2560
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 160  คน  หญิง   133 คน  รวม   293 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  836 คน  หญิง   794 คน  รวม  1630 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 996   คน  หญิง  = 927   คน  รวม  1923    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1282 คน  หญิง   1136 คน  รวม  2418 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1625 คน  หญิง  1424 คน  รวม  3049  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1457 คน  หญิง  1452 คน  รวม  2909 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1731 คน  หญิง   1523 คน  รวม  3254 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1774 คน  หญิง   1551 คน  รวม  3325 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1756 คน  หญิง   1590 คน  รวม  3346 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9625      คน หญิง  8676  คน   รวม   18301คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  30 คน  หญิง   27 คน  รวม  57 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  250 คน  หญิง   263 คน  รวม  513 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  543 คน  หญิง   444 คน  รวม  987 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   823      คน หญิง  734  คน   รวม   1557คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11444      คน หญิง  10337  คน   รวม   21781คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)