จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 17/ธันวาคม/2560
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 170  คน  หญิง   141 คน  รวม   311 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  836 คน  หญิง   793 คน  รวม  1629 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 1006   คน  หญิง  = 934   คน  รวม  1940    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1281 คน  หญิง   1134 คน  รวม  2415 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1626 คน  หญิง  1424 คน  รวม  3050  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1457 คน  หญิง  1450 คน  รวม  2907 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1730 คน  หญิง   1521 คน  รวม  3251 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1774 คน  หญิง   1551 คน  รวม  3325 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1755 คน  หญิง   1590 คน  รวม  3345 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9623      คน หญิง  8670  คน   รวม   18293คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  30 คน  หญิง   27 คน  รวม  57 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  250 คน  หญิง   263 คน  รวม  513 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  543 คน  หญิง   444 คน  รวม  987 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   823      คน หญิง  734  คน   รวม   1557คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11452      คน หญิง  10338  คน   รวม   21790คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)