จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 25/พฤษภาคม/2561
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 213  คน  หญิง   172 คน  รวม   385 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  837 คน  หญิง   793 คน  รวม  1630 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 1050   คน  หญิง  = 965   คน  รวม  2015    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1285 คน  หญิง   1135 คน  รวม  2420 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1627 คน  หญิง  1424 คน  รวม  3051  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1458 คน  หญิง  1451 คน  รวม  2909 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1729 คน  หญิง   1521 คน  รวม  3250 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1773 คน  หญิง   1550 คน  รวม  3323 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1741 คน  หญิง   1583 คน  รวม  3324 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9613      คน หญิง  8664  คน   รวม   18277คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  57 คน  หญิง   40 คน  รวม  97 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  259 คน  หญิง   252 คน  รวม  511 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  541 คน  หญิง   444 คน  รวม  985 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   857      คน หญิง  736  คน   รวม   1593คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11520      คน หญิง  10365  คน   รวม   21885คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)