จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 16/สิงหาคม/2560
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 116  คน  หญิง   66 คน  รวม   182 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  842 คน  หญิง   798 คน  รวม  1640 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 958   คน  หญิง  = 864   คน  รวม  1822    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1282 คน  หญิง   1137 คน  รวม  2419 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1625 คน  หญิง  1423 คน  รวม  3048  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1459 คน  หญิง  1452 คน  รวม  2911 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1731 คน  หญิง   1522 คน  รวม  3253 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1774 คน  หญิง   1552 คน  รวม  3326 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1757 คน  หญิง   1590 คน  รวม  3347 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9628      คน หญิง  8676  คน   รวม   18304คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  23 คน  หญิง   20 คน  รวม  43 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  249 คน  หญิง   262 คน  รวม  511 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  542 คน  หญิง   442 คน  รวม  984 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   814      คน หญิง  724  คน   รวม   1538คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11400      คน หญิง  10264  คน   รวม   21664คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)