จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 21/กันยายน/2561
   * ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ชาย 35  คน  หญิง  42 คน  รวม   77 คน
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 949  คน  หญิง  790 คน  รวม   1739 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  974 คน  หญิง   879 คน  รวม  1853 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 1958   คน  หญิง  = 1711   คน  รวม  3669    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1319 คน  หญิง   1272 คน  รวม  2591 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1409 คน  หญิง  1250 คน  รวม  2659  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1694 คน  หญิง  1490 คน  รวม  3184 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1482 คน  หญิง   1488 คน  รวม  2970 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1709 คน  หญิง   1518 คน  รวม  3227 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1786 คน  หญิง   1578 คน  รวม  3364 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9399      คน หญิง  8596  คน   รวม   17995คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  351 คน  หญิง   238 คน  รวม  589 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  316 คน  หญิง   286 คน  รวม  602 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  433 คน  หญิง   400 คน  รวม  833 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   1100      คน หญิง  924  คน   รวม   2024คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   12457      คน หญิง  11231  คน   รวม   23688คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)