จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 16/พฤศจิกายน/2561
   * ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ชาย 35  คน  หญิง  42 คน  รวม   77 คน
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 963  คน  หญิง  798 คน  รวม   1761 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  987 คน  หญิง   883 คน  รวม  1870 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 1985   คน  หญิง  = 1723   คน  รวม  3708    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1314 คน  หญิง   1269 คน  รวม  2583 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1409 คน  หญิง  1251 คน  รวม  2660  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1694 คน  หญิง  1490 คน  รวม  3184 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1483 คน  หญิง   1487 คน  รวม  2970 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1709 คน  หญิง   1518 คน  รวม  3227 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1787 คน  หญิง   1578 คน  รวม  3365 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9396      คน หญิง  8593  คน   รวม   17989คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  351 คน  หญิง   238 คน  รวม  589 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  318 คน  หญิง   286 คน  รวม  604 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  433 คน  หญิง   400 คน  รวม  833 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   1102      คน หญิง  924  คน   รวม   2026คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   12483      คน หญิง  11240  คน   รวม   23723คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)