จำนวนนักเรียนทั้งหมด
สังกัดสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 ข้อมูลณวันที่่ 28/มิถุนายน/2560
   * ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ชาย 88  คน  หญิง   51 คน  รวม   139 คน
    * ชั้นอนุบาลปีที่ 2      

ชาย  848 คน  หญิง   795 คน  รวม  1643 คน 

รวมนักเรียนชั้นอนุบาล
ชาย = 936   คน  หญิง  = 846   คน  รวม  1782    คน
    * ชั้นป.1                 ชาย  1277 คน  หญิง   1138 คน  รวม  2415 คน  
    * ชั้นป.2                  ชาย   1620 คน  หญิง  1420 คน  รวม  3040  คน  
    * ชั้นป.3                      ชาย  1458 คน  หญิง  1454 คน  รวม  2912 คน    
    * ชั้นป.4                  ชาย  1735 คน  หญิง   1527 คน  รวม  3262 คน 
    * ชั้นป.5                 ชาย  1777 คน  หญิง   1552 คน  รวม  3329 คน
    * ชั้นป.6                  ชาย  1754 คน  หญิง   1589 คน  รวม  3343 คน
      #รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ชาย   9621      คน หญิง  8680  คน   รวม   18301คน
     
    * ชั้นม.1           
ชาย  18 คน  หญิง   17 คน  รวม  35 คน 
    * ชั้นม.2             
ชาย  252 คน  หญิง   264 คน  รวม  516 คน
    * ชั้นม.3                   ชาย  546 คน  หญิง   441 คน  รวม  987 คน   
        #รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ชาย   816      คน หญิง  722  คน   รวม   1538คน
    **#รวมนักเรียทุกชั้นเรียน  ชาย   11373      คน หญิง  10248  คน   รวม   21621คน
   จำนวนนักเรียนทุกชั้นเรียนแต่ละโรงเรียน       
ค้นหานักเรียน(ใส่ชื่อนักเรียน)