ขอปิดหน้าต่างนี้ครับ ตามที่ตกลง 
                         ชื่อโรงเรียน
username
 
199 กลุ่มนโยบายและแผน
pl@nbr4  pl@nbr4
201 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
supervisor  supervisor
204 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
m0ney@  m0ney@
200 กลุ่มบริหารงานบุคคล
b00kol@  bk@1234@
205 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
egach0n  egach0n
206 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
s0ngse@m  22222222
209 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
techn0@  techn0@
208 กลุ่มอำนวยการ
@mn0ykan  @mn0ykan
165 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
j00l@ngk  j00l@ngk
61 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
d0nm@0ns  dm31040083
185 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
b@nnp@ng  b@nnp@ng
60 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
ch0ms@k@  o7o9
106 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
kh@amank  123456789
147 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
h@is0k@p  10414
148 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
t0ngr@sp  t0ngr@sp
108 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
tric@amk  19072508
110 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย
n0nmal@i  260179
161 โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์
b@nkms0n  650327
123 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
kr@t0mcl  kratoom
122 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี
kr@tjmc0  kr@tjmc0
27 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
kr@t00ms  2409
34 โรงเรียนบ้านกระสัง
kr@sungs  0123456789
107 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
k0kc0kwt  123456
162 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
k0kp@y0m  26190307
142 โรงเรียนบ้านข่อย
b@nkh0ip  b@nkh0ip
124 โรงเรียนบ้านขามพิมาย
kh@pim@i  kh31040184
28 โรงเรียนบ้านขาม
b@nkhams  b@nkhams
125 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
khe@le0x  khe@le0x
83 โรงเรียนบ้านเขว้า
b@nkh@aw  13042519
33 โรงเรียนบ้านคูขาด
k00kh@ds  คูขาด
143 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
c00nsrap  c00nsrap
86 โรงเรียนบ้านคูบอน
k00b0n@k  k00b0n@k
85 โรงเรียนบ้านคูบัว
k00ba0@k  123456
182 โรงเรียนบ้านคู
b@nk00n@  245095
137 โรงเรียนบ้านแคน
b@nc@0np  bkn0060
29 โรงเรียนบ้านโคกก่อง
k0kk@0ng  26100504
181 โรงเรียนบ้านโคกกุง
k0kku@ng  atomatom
30 โรงเรียนบ้านโคกเมือง
k0kmu@ng  k0kmu@ng
126 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
k0ks@wac  26230209
31 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
k0ks@ing  koksing
32 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
k0ksup@n  koksupan
84 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
k0ky@aik  11121430
127 โรงเรียนบ้านงิ้ว
b@nngiwc  26230107
26 โรงเรียนบ้านจะหลวย
j@l0ays  j@l0ays
81 โรงเรียนบ้านจิก
b@njik0k  31040003
82 โรงเรียนบ้านโจด
b@nj0d@k  654321
2 โรงเรียนบ้านชุมแสง
chums@ng  0878712279
138 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา
s@dseks@  s@dseks@
116 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
b@nch@dc  26230105
66 โรงเรียนบ้านดงเค็ง
d0ngk@ng  d0ngk@ng
117 โรงเรียนบ้านดงพลอง
d0ngpl@c  26230201
67 โรงเรียนบ้านดงย่อ
d0ngy@or  0895785699
1 โรงเรียนบ้านดงยายเภา
d0ngp@aw  123456
141 โรงเรียนบ้านดอนตูม
d0nt00mp  26070205
140 โรงเรียนบ้านดอน
b@nd0n0p  b@nd0n0p
139 โรงเรียนบ้านแดง
b@nd@ngp  b@nd@ngp
132 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี
t@bas@ke  t@bas@ke
53 โรงเรียนบ้านตามา
b@nt@m@0  17052525
103 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
t@l@am0k  BANTALUM
55 โรงเรียนบ้านตาโหงก
bntang0k  bntang0k
104 โรงเรียนบ้านตูม
b@nt00mk  31040014
164 โรงเรียนบ้านทองหลาง
t0ngl@ng  2619030107
54 โรงเรียนบ้านท่าม่วง
t@am0ang  260570
56 โรงเรียนบ้านท่าเรือ
b@nt@rue  b@nt@rue
57 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
t0ngw@ng  1q2w3e4r
114 โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาโคกอะโตด
c0kat00d  0868734979
38 โรงเรียนบ้านนาลาว
na@la0@s  na@la0@s
91 โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง)
n0nkl@ng  123456
128 โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แคนดง)
n0ncl@ng  nonklang1
17 โรงเรียนบ้านโนนค้อ
n0ncl@0r  n0ncl@0r
88 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
n0nj@len  1719829
183 โรงเรียนบ้านโนนตาล
n0nt@lna  nontal55
41 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
n0nta@ds  n0nta@ds
89 โรงเรียนบ้านโนนเพกา
n0npe@ka  50236346
42 โรงเรียนบ้านโนนยาง
n0nya@ng  123456789n
90 โรงเรียนบ้านโนนยานาง
n0ny@n@k  12345678
40 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
s0mb00n@  1234
163 โรงเรียนบ้านโนนไฮ
n0nhai@b  02082516
136 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา
b0ngb0ap  b0ngb0ap
45 โรงเรียนบ้านปรือเกียน
puekw@en  26100304
43 โรงเรียนบ้านปลัดมุม
p@ladm0m  pongcom2
93 โรงเรียนบ้านปะคำดง
p@kamd0g  31040008
94 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
k@msamr0  26030703
62 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
snamch@i  snamch@i
129 โรงเรียนบ้านป่าหนาม
p@hn@m0c  p@hn@m0c
144 โรงเรียนบ้านเป้า
b@npa0@p  b@npa0@p
44 โรงเรียนบ้านพงแขม
p0ngkh@m  1234pong
95 โรงเรียนบ้านพรสำราญ
s@ml@n0k  0896240121
145 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
pe@ke@wp  pe@ke@wp
92 โรงเรียนบ้านแพ
b@np@eak  26030504
37 โรงเรียนบ้านเมืองแก
meungk@e  meungk@e
133 โรงเรียนบ้านยางทะเล
y@ngtale  y@ngtale
146 โรงเรียนบ้านยางนกคู่
y@ngn0kp  0833854378
59 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
y@ngs@is  y@ngs@is
46 โรงเรียนบ้านร่อนทอง
r0@nt0ng  782260
36 โรงเรียนบ้านละกอ
la@kl0rs  la@kl0rs
105 โรงเรียนบ้านวังปลัด
w@ngpalad  260191
184 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
s0k@tinn  sarlu3227
99 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
t@am0ung  260180
50 โรงเรียนบ้านสตึก
s@tuek0s  w2555chai
52 โรงเรียนบ้านสระกอไทร
s@k0rs@i  s@k0rs@i
51 โรงเรียนบ้านสระกุด
s@k00d@s  26101004
101 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
sr@kheek  123456
96 โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง)
sr@b0auk  12345678
131 โรงเรียนบ้านสระบัว(แคนดง)
sr@b0ac0  26230104
102 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร
sr@pak@m  16008396
64 โรงเรียนบ้านสวายตางวน
t@ng0ans  t@ng0ans
98 โรงเรียนบ้านสวายสอ
s@wais0r  kws260183
97 โรงเรียนบ้านสาวเอ้
s0ae@ak  436311042
49 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
s@mr0ngp  31040089
48 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์1)
st@p@d0s  st@p@d0s
47 โรงเรียนบ้านเสม็ด
s@med0@s  0862639718
100 โรงเรียนบ้านโสกแต้
s0ktea0k  12345
58 โรงเรียนบ้านหญ้าคา
b@nyak@s  12345678
87 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
kr@t0m@k  kr@t0m@k
14 โรงเรียนบ้านหนองกับ
hn0ngk@b  12345678
118 โรงเรียนบ้านหนองการะโก
k@r@k0ac  31040176
198 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
nh0ngk0r@  12345
73 โรงเรียนบ้านหนองขวาง
n0ngkh@w  12345678
74 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
khunpr0m  25557130
8 โรงเรียนบ้านหนองครก
hn0ngc0k  044630160
6 โรงเรียนบ้านหนองแคน
hn0ngc@n  saiyard01
7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก
hn0ngch@k  hn0ngch@k
202 โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง)
werty  0817895062
13 โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก)
hn0ngd@m  26100710
72 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
d0mch@ng  26030304
78 โรงเรียนบ้านหนองตาด
n0ngt@ad  08195565
79 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
n0ngt@ew  26030107
77 โรงเรียนบ้านหนองไทร
n0ngs@ik  1031040041
20 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
n00kgi@n  n00kgi@n
75 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
n@ngda@m  29031010
19 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
n@mk00n  n@mk00n
70 โรงเรียนบ้านหนองบัว(คูเมือง)
nh0ngba0  04102518
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
j0ap@as  j0ap@as
69 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
b0ad@ngk  999999
22 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
pl@d@aks  nongpladae
23 โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง
nh0ngp0n  nh0ngp0n
21 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก)
n0ngp@is  26100903
158 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
b@nh0p@i  b@nh0p@i
18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง
n0ngm@ng  n0ngm@ng
16 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
hn0ngj@n  nhongjan
76 โรงเรียนบ้านหนองรัก
n0ngr@ak  0123456
159 โรงเรียนบ้านหนองเรือ
b@nhreub  krularb
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง
n0ngw@ng  01052482
119 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย
hn0ngs0a  hn0ngs0a
160 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
s0ngh0ng  260766
120 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
hny@ka0c  chitapon
80 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
nongw@ak  31040039
15 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
h0@kwa0y  06050605
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
hn0ngy@i  hn0ngy@i
180 โรงเรียนบ้านหัวขัว
h@0kha0n  huakua
4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง
h0ach@ng  huachang
121 โรงเรียนบ้านหัวฝาย
ha0f@i0c  26230210
68 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
le@kf@ai  456456
190 โรงเรียนวัดชัยสมพร
ch@is0mn  292522
166 โรงเรียนวัดชายอรัญ
ch@iarun  ch@iarun
194 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
s0ngsuw@  260648
203 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
t@yeam0  t@yeam0
196 โรงเรียนวัดท่าเรียบ
w@tareab  thariab
175 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
tepp@dit  25058678
176 โรงเรียนวัดเทพรังษี
tepr@ngs  tepr@ngs
154 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
w@ttemrs  w@ttemrs
153 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
w@ttamps  12345678
197 โรงเรียนวัดธาตุ
w@ttad0n  wattadnp
113 โรงเรียนวัดบัวทอง
b@0t0ngk  12345678
109 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
w@tb0an0  0872447532
111 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
w@tpak@b  0559096
63 โรงเรียนวัดบ้านพลับ
b@nplu0b  b@nplu0b
112 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
s@mranrk  0844546511
189 โรงเรียนวัดบุปผาราม
b00bp@ra  249678
192 โรงเรียนวัดพนมวัน
p@n0mwan  punqwan
169 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
p0lsuw@n  ดีมากๆ
193 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
p0ech@in  phochai
150 โรงเรียนวัดโพธิ์
w@tph0ep  w@tph0ep
170 โรงเรียนวัดไพรงาม
pr@ingam  pr@ingam
134 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
r@ds@muc  r@ds@muc
191 โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
luesis@t  123456
156 โรงเรียนวัดวงษ์วารี
w@tww@re  w@tww@re
177 โรงเรียนวัดวนาสันต์
w@nas@nb  jr9798br
155 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
w@twrdit  8507
172 โรงเรียนวัดศรีสุนทร
sris0nt0  81814
171 โรงเรียนวัดสมณาวาส
s@man@wb  085773
173 โรงเรียนวัดสระจันทร์
sr@ja@nb  ksrvamp
195 โรงเรียนวัดสระทอง
w@tsat0n  w@srathong
151 โรงเรียนวัดสระบัว
w@tsr@bp  w@tsr@bp
188 โรงเรียนวัดสิริมงคล
sirim0ng  sirim0ng
174 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
suk@ntar  kong0013
152 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
w@tsuwnr  w@tsuwnr
149 โรงเรียนวัดหงษ์
w@th0ngp  w@th0ngp
168 โรงเรียนวัดหลักศิลา
l@ksil@b  l@ksil@b
167 โรงเรียนวัดอิสาณ
w@tis@nb  2526707
186 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง
kurur@sn  1234
187 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย
tepamn0y  knk0620
65 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง
k00m@eng  0851369497
115 โรงเรียนอนุบาลแคนดง
c@nd0ngc  c@nd0ngc
178 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์
b@nnap0e  napho
157 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
@nubanp0  @nubanp0
135 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
putt@isp  opasbr4
3 โรงเรียนอนุบาลสตึก
anub@ns0  25082513
179 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี
@monsiri  0828638273
207 หน่วยตรวจสอบภายใน
testin  testin