รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Solution System)

๑๓ โรงเรียน


๑. บ้านจิก

๒. ชุมชนบ้านหนองขมาร

๓. บ้านสาวเอ้

๔. ชุมชนบ้านนาโพธ์

๕. บ้านบุ่งเบา

๖. ชุมชนบ้านหายโศก

๗. อนุบาลสตึก

๘. บ้านดงยายเภา

๙. บ้านหนองบัวเจ้าป่า

๑๐. บ้านร่อนทอง

๑๑. บ้านสตึก

๑๒. บ้านหนองเกาะ

๑๓. บ้านโนนค้อ