รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔

 

*****แบบกรอกข้อมูลแบ่งออกเป็นตอนๆ จำนวน ตอนจำนวน ๖ ตอน****
วิธีกรอกให้กรอกข้อมูลตอนที่ ๑ เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกช่องแล้วส่งข้อมูลโปรแกรมจึงจะเข้าตอนที่ ๒,๓,.๖.. ตามลำด
ับ

*** ดูข้อมูลภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา***
**ดูข้อมูลรายโรง**

โดย ศน. เรณู เลื่อยไธสง

  ใช้ Username และpassword
  ของระบบ Primary

**ดาวน์โหลด คู่มือการกรอกข้อมูล**

username :
Password :